ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                              Αταλάντη  24/7/2020
                                                                                                   Αριθ. Πρωτοκόλλου:12120

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                                         1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

                                                                                         2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

                                                                                         3. κ. Μαρία Τζανακάκη

                                                                                         4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

                                                                                         5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

                                                                                         6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 29η Ιουλίου 2020 , ημέρα Τετάρτη και ώρα  14:00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έκθεση αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού  Β΄ τρίμηνου 2020

ΘΕΜΑ 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή δωρεάς.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης  ανοικτής διαδικασίας του έργου ’ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-09-2018’’

ΘΕΜΑ 5ο: Επί αποφάσεως 8/31/2020 Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης περί Αναμορφώσεως  Προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 6ο: Επί ενστάσεως Π. Προβόπουλου κατά της αριθ. 16/150/2020 απόφασης Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 7ο: Επί αποφάσεως 15/140/2020 Ο.Ε. περί αποδοχή δωρεάς.

ΘΕΜΑ 8ο: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής& οριστικής παραλαβής του έργου Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας στη Δ.Ε. Αταλάντης και Δ.Ε. Μαλεσίνας.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

ΘΕΜΑ 10ο: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση έκτακτης δαπάνης βλάβης αντλιοστασίων

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
  2. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
  3. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
  4. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου                     

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ