Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία για την ανάθεση της υπηρεσίας:

1. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς
2. Μελέτη