Αταλάντη: 02-06-2022

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πλ. Δημαρχείου                                                                                                Αριθμ. Πρωτ. : 13311
ΤΑΧ. ΚΩΔ: 35200
ΤΗΛ: 22330 22374                                                                                                                           ΠΡΟΣ
ΦΑΞ: 22330 22606                                                                                                                         ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Ο Δήμος Λοκρών σας γνωρίζει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστης παραλίας Σχοινιάς Λιβανατών (Δ.Ε Δαφνουσίων) 2022- Ναυαγoσωστική κάλυψη για ένα (1) μήνα»
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.32παρ.γ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτα γεγονότα και συγκεκριμένα ζητείται:
1) Ναυαγοσωστική κάλυψη(τρείς(3)ναυαγοσώστες)
2 ) Εξοπλισμός πύργου όπως αναγράφεται στο Π.Δ 71/2020
3) Μηχανοκίνητο, επαγγελματικό μικρό σκάφος 3,30μ 6 ίππων
4) Θαλάσσιο μοτοποδήλατο 2,75μ 80ίππων(τιμή προσφοράς προαιρετική)


Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας «Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών» έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμ. 668/26-05-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης(ΑΔΑ:Ψ2ΤΛΩΛΤ- 7ΔΩ) και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α/668.


Σας καλούμε όπως καταθέσετε έγγραφη προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την 08/06/2022 και ώρα 13:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου, στη διεύθυνση Πλατεία Δημαρχείου 1, Αταλάντη
Η προσφορά σας, εκτός από το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται και από τα κάτωθι:


1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
2) Φορολογική ενημερότητα
3) Ασφαλιστική ενημερότητα
4) Αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης του Νομικού Προσώπου (αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο)
5) Καταστατικό εταιρείας/Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η.
6) Για την απόδειξη της συμμόρφωσης τους με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.27 προσκομίζονται τα κάτωθι πιστοποιητικά:
Α) διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001Q2015 ή ισοδύναμο
B) διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας σε συμμόρφωση με το OHSAS45001Q2018
45001:2018
Γ) περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO14001Q2015 ή ισοδύναμο
Δ) Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 για τη συναίνεση στην επεξεργασία των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια ισχύος του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων(GDPR)

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΜΟΔΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ