ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΑταλάντη ,30 Απριλίου2020 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την λογιστική υποστήριξη των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Λοκρών

Οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Λοκρών , έπειτα από τα1/2/05-03-2020 , ΑΔΑ: ΩΙΝ9ΟΞΦΥ-ΔΘΣ (πρακτικότου Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής A/θμιας Εκπ/σης) και 1/2/06-03-2020, ΑΔΑ: ΩΜΦΑΟΞΦ3-4ΙΙ (πρακτικότου Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης)

Προσκαλούν κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει οικονομική προσφορά για την λογιστική υποστήριξη των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Λοκρών , εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας , σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές και αντικείμεναυποστήριξης :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.Μισθοδοσία Καθαριστριών – Σχολικών Τροχονόμων.

 • Έκδοση Μισθολογικών Καταστάσεων , Δημιουργία Αρχείου Ε.Α.Π.
 • Δημιουργία Αρχείου Α.Π.Δ.
 • Αναγγελίες Πρόσληψης - Απόλυσης Υ.Ε.Κ.Α.
 • Κατάρτιση Συμβάσεων με ΙΝΕΔΙΒΙΜ
 • Απόδοση κρατήσεων ΙΚΑ κλπ
 • Βεβαιώσεις Αποδοχών Εργαζομένων (μηνιαίες & ετήσιες)
 • Προσωρινές Δηλώσεις Φ.Μ.Υ (Taxis)
 • Βεβαιώσεις Αποδοχών από Μισθωτές Υπηρεσίες (Φ01-042 Taxis)
 • ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Μ.Υ Έντυπο Ε7 (Φ01-15 Taxis)

2.Έσοδα – Έξοδα.

 • Καταχώρηση Παραστατικών Εσόδων
 • Καταχώρηση Κατανομών Πιστώσεων
 • Καταχώρηση Παραστατικών Δαπανών
 • Έλεγχος Ορθότητας Καταχώρησης Στοιχείων εκ μέρους των Σχολείων
 • Μηνιαίες Καταστάσεις προς Απόδοση Κρατήσεων Παρακρατούμενων Φόρων, ΜΤΠΥ, κλπ
 • Εκτυπώσεις Βιβλίων Εσόδων - Εξόδων
 • Κλείσιμο – Συμφωνία Ταμείου στο τέλος κάθε Μήνα

3.Απολογισμοί (Ετήσιοι Οικονομικοί, Σχολικής Περιόδου) 4.Κλεισίματα Έτους 5.Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1 και Ε2 κυλικεία) 6.Οριστικές Δηλώσεις ΦΜΥ 7. Οριστικές Δηλώσεις Παρακρατούμενων Φόρων (ΜΥΦ, επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.λ.π.,) 8. Στατιστικά στοιχεία απολογισμών και Οικονομικές μελέτες προβλέψεων και εκτιμήσεων επί προμηθειών. 9. Τηλεφωνική ή/και έγγραφη απάντηση σε ερωτήματα λογιστικής φύσεως και εν γένει υποστήριξη του έργου της επιτροπής σε επίπεδο παροχής γνωμοδοτήσεων κι ερμηνείας φορολογικών και άλλων διατάξεων (Νόμων , ΥΑ , εγκυκλίων κλπ. ) Τονίζουμε ότι θεωρείται απαραίτητη η εμπειρία στην λογιστική υποστήριξη Σχολικών Επιτροπών στα αντικείμενα που περιγράφονται ανωτέρω.

Για περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη σχολική επιτροπή: Τηλ: 2233350330 e-mail: sxolikesepitropeslokron@gmail.com

Ο Πρόεδρος της Σχολικής ΕπιτροπήςΗ Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας ΕκπαίδευσηςΒ/θμιας Εκπαίδευσης

Μπονόβας ΙωάννηςΚυριάκου Έλενα