ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Αταλάντη  9 Φεβρουαρίου 2021 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                           Αρ. Πρωτ: 13
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                           
Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

( της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 )

ΘΕΜΑ: « Προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για το προσωπικό καθαριότητας με σύμβαση μίσθωσης έργου, των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λοκρών.».

 Σας γνωρίζουμε ότι το Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 3.419 τεμάχια γάλακτος αγελαδινού εβαπορέ σε συσκευασία των 410 γραμμαρίων, με ενδεικτική τιμή 0,90 Ευρώ καθαρή αξία ανά τεμάχιο, για το προσωπικό καθαριότητας με σύμβαση μίσθωσης έργου των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λοκρών με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με το άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 .

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και τη συγγραφή υποχρεώσεων που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 25/10-6-2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λοκρών.

Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης έχει εκδοθεί  η υπ’ αριθ. 5/5/2020 απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ όπου περιλαμβάνεται η βεβαίωση  για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού.

➢ Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 3.477,12 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  25/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λοκρών.  η οποία επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης μαζί με ένα έντυπο οικονομικής προσφοράς για διευκόλυνση σας.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Γάλα  επώνυμο, τύπου εβαπορέ  (συμπυκνωμένο, μη σακχαρούχο, αποστειρωμένο), πλήρες με εύκολο άνοιγμα.

 

 

ΚΟΥΤΙ Εβαπορέ

( 410gr)

 

 

3.419

 

0,90

 

 

         3077,10

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

              3077,10

 

 

 

 

ΦΠΑ 13%

400

 

                                                                                                          ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                3.477,12 

 

Κατόπιν αυτών προσκαλείστε όπως υποβάλλετε σχετική προσφορά στο γραφείο του   Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ-   ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Επισκόπου Νεοφύτου Μεταξά 13     Τ.Κ :35 200 ΑΤΑΛΑΝΤΗ     -Τηλέφωνο: 2233022015 κ. Κοντοπάνου Χριστίνα    έως και την Τρίτη 15/2/2021 κατά τις εργάσιμες ημέρες και έως τις 13:00 το μεσημέρι της καταληκτικής ημερομηνίας.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 92 , παρ. 1 του Ν. 4412/2016 στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) η λέξη « Προσφορά »,
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
γ) ο τίτλος της σύμβασης ( ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ),
δ) η καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς,
ε) τα στοιχεία του οικονομικού σας φορέα,

➢ Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να αποστείλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το Πρωτοδικείο του τόπου γέννησης σε ισχύ για:

  1. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για Ανώνυμη Εταιρεία
  2. Τους διαχειριστές, για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε. ), Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες ( Ι.Κ.Ε. ) και προσωπικές εταιρείες ( Ο.Ε. και Ε.Π.Ε.)
  3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συνεταιρισμούς
  4. Το φυσικό πρόσωπο για ατομική επιχείρηση από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω προσωρινός ανάδοχος, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
    Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης , λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

β. Φορολογική ενημερότητα ( για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης ) σε ισχύ .

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα ( για συμμετοχή σε δημοπρασίες ) σε ισχύ από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους οφείλετε να καταβάλλετε εισφορές ( για εταιρεία, εργοδότες,απασχολούμενο προσωπικό ).

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του  Νομικού Προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 ).

ε. Εφόσον πρόκειται για Εταιρία το Καταστατικό της εταιρίας.

➢ Σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, μπορούν στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωναϊού COVIT -19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων , ανά περίπτωση , δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ( Α’ 75 ) ,προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ανάθεσης και να συναφθεί η Σύμβαση.

Σχετικά με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης:

α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8 ( Α’ 75 ) και βάση του Ν. 4605/2019 άρθρο 43 σύμφωνα με τον οποίο: «Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος» για τους παρακάτω:

  1. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για Ανώνυμη Εταιρεία
  2. Τους διαχειριστές, για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε. ), Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες ( Ι.Κ.Ε. ) και προσωπικές εταιρείες ( Ο.Ε. και Ε.Π.Ε. )
  3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συνεταιρισμούς
  4. Το φυσικό πρόσωπο για ατομική επιχείρηση

 

Στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται ότι :

Α) « Δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής μου στη διαδικασία ανάθεσης »,
Β) « Εξακολουθώ να πληρώ όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία Πρόσκληση και
Γ) « υποχρεούμαι να προσκομίσω τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά ανάθεσης εντός  προθεσμίας τριάντα ( 30 ) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης » ( άρθρο 41 παρ. 1 της Π.Ν.Π.- φΕΚ 84/13.4.2020 τ. Α’ ) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά από το άρθρο 1 του Ν. 4690/2020 ( ΦΕΚ 104/30.05.2020 τ. Α’ ).

 

➢ Οι τιμές νοούνται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης, αυξομείωσης και παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές, δεν επιτρέπονται. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. Δεν δίδεται προκαταβολή. Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης του γάλακτος, επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

➢ Με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς και των υπολοίπων δικαιολογητικών, δεν υποχρεούστε να καταθέσετε εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ούτε εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ( άρ. 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016 και άρθρο 72 παρ. 1ατου Ν. 4412/2016).

➢ Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξητης αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016).

Η παρούσα θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Δήμου Λοκρών:dimos-lokron.gov.gr

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΠΟΝΟΒΑΣ