ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                        Αταλάντη,  04-09-2020           
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                              Aριθ. Πρωτ.: 15288
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση:        Πλατεία Δημαρχείου
35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες:  Δημητρίου Κων/νος
                                Μοδιάτη Βασιλική
Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374
Fax: 22330-22606
E-mail: kdimitriou@dimos-lokron.gov.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Λοκρών για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994)
  3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων»
  4. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιε΄ του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/2009
  5. Την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020)
  6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14-3-2020
  7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-3-2020)
  8. Την αριθ. 19/191/30-8-2020 (ΑΔΑ: 65ΨΓΩΛΤ-129) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»
  9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών (ΦΕΚ 2972/τ. Β΄/23.12.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Λοκρών για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για τις εξής ειδικότητες με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ως κατωτέρω:

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τέσσερις (4) ημέρες εργάσιμες και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας.

 

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Ανακοίνωση σε μορφή .pdf