ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                               Αταλάντη, 07/09/2022
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                    Aριθ. Πρωτ.: 519
ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Ταχ. Δ/νση: Νικ.Αβραάμ 1
35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες: Δημητρίου Κων/νος
Τηλ.: 22330-23707
Fax: 22330-22606
E-mail: kostasdimitriou1@yahoo.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο NΠΔΔ Για Την Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη στο Δήμο Λοκρών στον Παιδικό Σταθμό Μαρτίνου.


Το ΝΠΔΔ Για Την Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη στο Δήμο Λοκρών

Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/2009)
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν.4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π.-ΦΕΚ 102/τ. Α΄/26-08-2015).
4. Την αριθ. 7/20/2022 (ΑΔΑ: ΨΩΠ5ΟΚΗΞ-656) απόφαση ΔΣ ΝΠΔΔ Για Την Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Λοκρών με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον Παιδικό Σταθμό Μαρτίνου»
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 839/τ. Β΄/09.04.2013)

 

Ανακοινώνουμε


Την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον Παιδικό Σταθμό Μαρτίνου, της κάτωθι ειδικότητας, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα διάρκειας δύο (2) μηνών

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Ανακοίνωση (.pdf)