ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                          Αταλάντη,  08-01-2021
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                         Aριθ. Πρωτ.: 348
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση:        Πλατεία Δημαρχείου
                                35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες:  Δημητρίου Κων/νος
                                Μοδιάτη Βασιλική
Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374
Fax: 22330-22606
E-mail: kdimitriou@dimos-lokron.gov.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Λοκρών για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994)
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων»
  4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214/τ.Α΄/06-11-2020) «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του Ν.3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις».
  6. Την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020)
  7. Την αριθ. 32/350/28-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΨΙΩΛΤ-ΕΕΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»
  8. Το αριθ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών : «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4764/2020
  9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών (ΦΕΚ 2972/τ. Β΄/23.12.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ανακοινώνουμε

 

Την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Λοκρών για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για τις εξής ειδικότητες με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ως κατωτέρω:

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Ανακοίνωση πρόσληψης (.pdf) όπου φαίνονται οι απαραίτητες λεπτομέρειες.