ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                    Αταλάντη,  07-08-2023

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ: 17853

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1

Τ.Κ.: 35200 – Αταλάντη

Πληροφορίες: Δημητρίου Κων/νος

                         Μοδιάτη Βασιλική

Τηλ.: 22330-23707, 22333-22374

Emailkostasdimitriou1@yahoo.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Λοκρών στις Διευθύνσεις: α) Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος (Τμήματα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού και Περιβάλλοντος, Κοιμητηρίων, Πρασίνου) και β) Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου Δυναμικού».

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/2009).
  3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν.4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π.-ΦΕΚ 102/τ. Α΄/26-08-2015).
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.5013/2023 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/19-01-2023) με τις οποίες τροποποιήθηκε η παρ. δ του άρθρου 72: «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων», η αρμοδιότητα λήψης απόφασης για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού των ΟΤΑ περιήλθε στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως ορίζεται στο άρθρο 93: «Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δήμων και Κοινοτήτων».
  5. Την αριθ. 14/186/04-08-2023 (ΑΔΑ: 62ΙΖΩΛΤ-ΖΟΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών με θέμα «Πρόσληψη εννέα (9) ατόμων ήτοι: τεσσάρων (4) ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων/συνοδών απορριμματοφόρου, δύο (2) ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων/ οδοκαθαριστών (Κοινότητες Μαλεσίνας και Μαρτίνου), ενός (1) ατόμου κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών κατηγορίας Γ΄+Δ΄, ενός (1) ατόμου κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Εργατών πρασίνου και ενός (1) ατόμου κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
  6. Την αριθ. Πρωτ: 17371/31-07-2023 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Εκκαθάρισης Δαπανών του Δήμου Λοκρών για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού.
  7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λοκρών που εγκρίθηκε με την αριθ. 66578/12567/2011 απόφαση και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2972/τ.Β΄/23-12-2011), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 8059/190821/2013 (ΦΕΚ 2765/τ.Β΄/30-10-2013), 4770/127519/2017 (ΦΕΚ 2894/τ.Β΄/21-08-2017), 834/20010/2019 (ΦΕΚ 403/τ.Β΄/13-02-2019) και 853/2023 (ΦΕΚ 118/τ.Β΄/17-01-2023) όμοιες.
  8. Τα προσόντα διορισμού – πρόσληψης όλων των κατηγοριών προσωπικού (Τακτικό & ΙΔΟΧ) όπως αυτά καθορίζονται με τις διατάξεις του π.δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/17-12-2022): «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)».

 

Ανακοινώνουμε

 

Την πρόσληψη συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων ως εξής:

επτά (7) ατόμων στο Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού, ήτοι: τεσσάρων (4) ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων/συνοδών απορριμματοφόρου, δύο (2) ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων/ οδοκαθαριστών και ενός (1) ατόμου κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών κατηγορίας Γ΄+Δ΄ και ενός (1) ατόμου κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Εργατών πρασίνου, στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Κοιμητηρίων, Πρασίνου της Διεύθυνσης Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος και ενός (1) ατόμου κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου Δυναμικού, με δίμηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα διάρκειας δύο (2) μηνών.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 08/08/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 10/08/2023.

 

Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση (.pdf)