ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                    Αταλάντη,  03-07-2023

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ: 15036

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1

Τ.Κ.: 35200 – Αταλάντη

Πληροφορίες: Δημητρίου Κων/νος

                         Μοδιάτη Βασιλική

Τηλ.: 22330-23707, 22333-22374

Emailkostasdimitriou1@yahoo.gr

                                                                                                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Λοκρών στη Δ/νση Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος (Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού).

                                                                                                                                          Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/2009).
  3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν.4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π.-ΦΕΚ 102/τ. Α΄/26-08-2015).
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.5013/2023 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/19-01-2023) με τις οποίες τροποποιήθηκε η παρ. δ του άρθρου 72: «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων», η αρμοδιότητα λήψης απόφασης για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού των ΟΤΑ περιήλθε στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως ορίζεται στο άρθρο 93: «Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δήμων και Κοινοτήτων».
  5. Την αριθ. 11/131/21-06-2023(ΑΔΑ: 6ΝΩ3ΩΛΤ-ΘΜΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών με θέμα «Πρόσληψη έξι (6) ατόμων ήτοι: ενός (1) ατόμου κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών κατηγορίας Γ΄+Δ΄, ενός (1) ατόμου κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – οδοκαθαριστής (Κοινότητα Αρκίτσας της Δ.Ε. Δαφνουσίων), ενός (1) ατόμου κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – οδοκαθαριστής (Κοινότητα Μαλεσίνας της Δ.Ε. Μαλεσίνας) και τριών (3) ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  (συνοδοί Απορριμματοφόρου).
  6. Την αριθ. Πρωτ: 14630/28-06-2023 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Εκκαθάρισης Δαπανών του Δήμου Λοκρών για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού.
  7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λοκρών που εγκρίθηκε με την αριθ. 66578/12567/2011 απόφαση και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2972/τ.Β΄/23-12-2011), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 8059/190821/2013 (ΦΕΚ 2765/τ.Β΄/30-10-2013), 4770/127519/2017 (ΦΕΚ 2894/τ.Β΄/21-08-2017), 834/20010/2019 (ΦΕΚ 403/τ.Β΄/13-02-2019) και 853/2023 (ΦΕΚ 118/τ.Β΄/17-01-2023) όμοιες.
  8. Τα προσόντα διορισμού – πρόσληψης όλων των κατηγοριών προσωπικού (Τακτικό & ΙΔΟΧ) καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/17-12-2022): «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)».

 

 

                                                                                                                                            Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη έξι (6) ατόμων ήτοι: ενός (1)  ατόμου κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών κατηγορίας Γ΄+Δ΄, ενός (1) ατόμου κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – οδοκαθαριστής (Κοινότητα Αρκίτσας της Δ.Ε. Δαφνουσίων), ενός (1) ατόμου κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – οδοκαθαριστής (Κοινότητα Μαλεσίνας της Δ.Ε. Μαλεσίνας) και τριών (3) ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  (συνοδοί Απορριμματοφόρου)  με δίμηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στη Δ/νση Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος (Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού), με τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα διάρκειας δύο (2) μηνών.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 04/07/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 06/07/2023.

 

Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση (.pdf)