ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                              ΑΔΑ:9ΚΓΩΛΤ-1ΝΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                          Αταλάντη,  29-06-2020
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                   Aριθ. Πρωτ.: 9912
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση:        Πλατεία Δημαρχείου
35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες:  Δημητρίου Κων/νος
                                Μοδιάτη Βασιλική
Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374
Fax: 22330-22606
E-mail: kdimitriou@dimos-lokron.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Λοκρών για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994)
  3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων»
  4. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιε΄ του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/2009
  5. Την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020)
  6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14-3-2020
  7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-3-2020)
  8. Την αριθ. 13/132/26-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΡ9ΨΩΛΤ-ΒΓΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»
  9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών (ΦΕΚ 2972/τ. Β΄/23.12.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ανακοινώνουμε 

Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών Καθαριότητας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Λοκρών για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα για τον καθαρισμό των παραλιών και των κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Μαλεσίνας για την εξής ειδικότητα με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα διάρκειας δύο (2) μηνών:

Για περισσότερες πληροφορίες, επισυνάπτεται ολόκληρη η Ανακοίνωση πρόσληψης