ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                             Αταλάντη, 02-06-2023
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                         Aριθ. Πρωτ.: 12330
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ. 35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες:Δημητρίου Κων/νος
Μοδιάτη Βασιλική
Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374
E-mail: kostasdimitriou1@yahoo.gr

 

                                                                                                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Λοκρών στη Δ/νση Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος (Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού) για τη Δημοτική Ενότητα Οπουντίων.
                                                                                                                            Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/2009).
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.
2 του άρθρου 41 του ν.4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π.-ΦΕΚ 102/τ. Α΄/26-08-2015).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.5013/2023 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/19-01-2023) με τις οποίες τροποποιήθηκε η παρ. δ του άρθρου 72: «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων», η
αρμοδιότητα λήψης απόφασης για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού των ΟΤΑ περιήλθε στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως ορίζεται στο άρθρο 93:
«Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δήμων και Κοινοτήτων».
5. Την αριθ. 10/117/31-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΕΛ5ΩΛΤ-ΝΟ0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών με θέμα «Πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών καθαριότητας
(οδοκαθαριστής) με δίμηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στη Δ/νση Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος (Τμήμα
2 Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού) για τη Δημοτική Ενότητα Οπουντίων».
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών (ΦΕΚ 2972/τ.Β΄/23-12-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει


                                                                                                                        Ανακοινώνουμε
Την πρόσληψη ενός ατόμου με δίμηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στη Δ/νση Κυκλικής Οικονομίας και
Περιβάλλοντος (Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού) για τη Δημοτική Ενότητα Οπουντίων, της κάτωθι ειδικότητας, με τα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα διάρκειας δύο (2) μηνών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 06-06-2023 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 08-06-2023

Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση (.pdf)