ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                   Αταλάντη, 11-06-2021
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                            Aριθ. Πρωτ.: 14401
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες: Δημητρίου Κων/νος
Μοδιάτη Βασιλική
Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374
Fax: 22330-22606
E-mail: kostasdimitriou1@yahoo.gr


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά δύο (2) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσωστών


Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4325/2015,το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 116 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018).
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών (ΦΕΚ 2972 τ.Β΄/23.12.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Την αριθ. 17/181/24-05-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ3ΛΩΛΤ-4Ο6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
5. Την αριθ. 13026/25-05-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ31ΩΛΤ-ΑΝΘ) ανακοίνωσή μας για την πρόσληψη τεσσάρων (4) Ναυαγοσωστών για τις παραλίες του Δήμου Λοκρών με «Γαλάζια Σημαία» ή όπου αλλού απαιτηθεί
6. Το γεγονός ότι πληρώθηκαν δύο (2) θέσεις εκ των τεσσάρων (4) προς κάλυψη


Ανακοινώνουμε


Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά δύο (2) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσωστών για τις παραλίες του Δήμου Λοκρών με «Γαλάζια Σημαία» ή όπου αλλού απαιτηθεί.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Ανακοίνωση με τις απαραίτητες λεπτομέρειες.