ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                      Αταλάντη, 25-05-2021
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                             Aριθ. Πρωτ.: 13026
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου
35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες: Δημητρίου Κων/νος
Μοδιάτη Βασιλική
Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374
Fax: 22330-22606
E-mail: kostasdimitriou1@yahoo.gr


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσωστών


Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4325/2015,το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 116 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018).
3. Την αριθ. 17/181/24-05-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ3ΛΩΛΤ-4Ο6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών (ΦΕΚ 2972/τ.Β΄/23.12.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει


Ανακοινώνουμε


Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσωστών για τις παραλίες του Δήμου Λοκρών με «Γαλάζια Σημαία» ή όπου αλλού απαιτηθεί.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Ανακοίνωση (.pdf) όπου φαίνονται οι απαραίτητες λεπτομέρειες.