ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη Παιδιάτρων για τα παιδιά των παιδικών σταθμών του Δήμου Λοκρών

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Για Την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη στο Δήμο Λοκρών ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης έργου με 2 παιδιάτρους , για την παροχή υπηρεσιών στα παιδιά των παιδικών σταθμών του νομικού προσώπου ήτοι :

  • 1 παιδίατρος για τους παιδικούς σταθμούς Αταλάντης – Λιβανατών

  • 1 παιδίατρος για τους παιδικούς σταθμούς Μαλεσίνας – Μαρτίνου - Λάρυμνας

οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την περίοδο 2019-2020.

Η απασχόληση των αναδόχων θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.07.2020 και η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 2.500,00€ έκαστος συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Το έργο συνίσταται στην ιατρική εξέταση ανά 15 ημέρες όλων των παιδιών των παιδικών σταθμών και παρακολούθηση της ανάπτυξής τους , συμβουλευτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών , υπόδειξη μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών , την υγειονομική κατάσταση των σταθμών , ενημερωτικές ομιλίες στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν στο γραφείο Διοίκησης του νομικού προσώπου μέχρι την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00μμ προκειμένου να καταθέσουν αίτηση.Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του νομικού προσώπου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αρμόδιος υπάλληλος , κος Καντάς Ευάγγελος , τηλ./fax : 22330-81052

Διεύθυνση : Νικ.Αβραάμ 1 , Αταλάντη , ΤΚ 35200

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ

Σίμου – Παλαιολόγου Η.Βασιλική