ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                    Αταλάντη,  07-08-2023

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ: 17854

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αρμόδιοι Υπάλληλοι: Μοδιάτη Βασιλική                                           

                                      Δημητρίου Κωνσταντίνος                               

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1                                                                          

                    Αταλάντη - Τ.Κ.35200                                                                            

Τηλ: 22330-23707, 22330-22374                                                                               

E mail: kostasdimitriou1@yahoo.gr

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Σ Ο Χ   3 / 2 0 2 3  

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

 

Ο Δήμος Λοκρών

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
  2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν
  3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν
  4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν
  5. Την υπ’ αριθ. 41797/23-06-2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 55472/23-07-2021(ΦΕΚ 3352/τ.Β΄/26-07-2021) απόφασης με θέμα: Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 3327/τ.Β΄/28-06-2022).
  6. Την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./78/10519/20-07-2023 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου2 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει.
  7. Το υπ’ αριθ. 61784/21-07-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ανακοίνωση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους για το διδακτικό έτος 2023-2024».
  8. Τις ανάγκες του Δήμου Λοκρών σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας.
  9. Την αριθ. 14/188/04-08-2023 (ΑΔΑ: 6638ΩΛΤ-ΩΞ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στο Δήμο Λοκρών για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024».

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Λοκρών, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Αριθμός

ατόμων

Χρόνος απασχόλησης

Δήμος Λοκρών

Αταλάντη

ΥΕ Καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων

 

Μερικής απασχόλησης

(3 ώρες ημερησίως)

Πλήρους απασχόλησης

(6,5 ώρες ημερησίως)

Διδακτικό έτος 2023-2024

12

11

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 09/08/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/08/2023.

 

Επισυνάπτονται:

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου (.doc)

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3-2023(.pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ(.pdf)