ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αταλάντη,  12/11/2021
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                Αριθ. Πρωτ: 498
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου
Τ.Κ.: 35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες: Δημητρίου Κωνσταντίνος

                         Μοδιάτη Βασιλική
Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374
Fax: 22330-22606
Email: kostasdimitriou1@yahoo.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2022

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,

για την  υλοποίηση της δράσης

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»«Περίοδος 2021-2022» ,
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. “Για Τον Πολιτισμό & Τον Αθλητισμό στο Δήμο Λοκρών”

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).
 4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/Α΄/31-7-2021).
 6. Την υπ’ αριθμ. 78812/14-7-2021 Κ.Υ.Α. «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2021-2022, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 3116/Β΄/15-7-2021).
 7. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31252 Κ.Υ.Α. «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)» (ΦΕΚ 2332/τ.Β΄/2-6-2021).
 8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 9033/16-7-2021 (ΑΔΑ:93ΥΧ465ΖΩ5-ΣΡΨ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2021-2022, προς τις/τους ωφελούμενες/ους της εν λόγω Δράσης.
 9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1632/20-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΗΣΡ7ΛΗ-Ω61) Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 82, A/A OΠΣ: 4955 Έκδοση: 1/0), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» - Άξονας Προτεραιότητας (10) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας - ΕΚΤ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής (2021-2022)».
 10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1730/03-08-2021 (ΑΔΑ:6ΥΓ07ΛΗ-87Μ) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Ένταξη της Πράξης ‘‘Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής (2021-2022)’’ με κωδικό ΟΠΣ 5131400 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα 2014-2020”».
 11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 88844/05-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΝ546ΜΤΛΡ-1ΗΣ) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022” με κωδ. ΟΠΣ 5131466 στο Ε.Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” 2014-2020».
 12. Τον Ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων ανά Δήμο, που εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Έτους 2021-2022, κατόπιν της από 20-08-2021 Ανακοίνωσης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), για το Δήμο Δομής: Δήμος Λοκρών, Φορέας: Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό & Τον Αθλητισμό στο Δήμο Λοκρών, Νομός: Φθιώτιδας, Περιφέρεια: Στερεάς Ελλάδας.
 13. Τον οριστικό πίνακα ωφελουμένων (κατά αύξουσα σειρά κωδικού) ανά δήμο αιτούσας, κατόπιν της υπ’ αριθ. 9033/16-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., προς τους Ωφελούμενους, για την υλοποίηση πράξης στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2021-2022, για το Δήμο Λοκρών.
 14. Την υπ’ αριθμ. 5/11/25-10-2021 (ΑΔΑ: 616ΤΟΚΣΒ-ΛΨΞ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ», με θέμα: «Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. έτους 2021 για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμματών».
 15. Την σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ» (ΦΕΚ 1306/τ. Β΄/16-06-2011) και τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ» (ΦΕΚ 1120/τ.Β΄/05-05-2014).
 16. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 27959/12-11-2021 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
 17. Την υπ’ αριθμ. 41/394/08-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΖΛΩΛΤ-4Ο1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών περί ψήφισης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ,  Οικονομικού Έτους 2022. 

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2021-2022) του Ν.Π.Δ.Δ. «Για τον Πολιτισμό Και Τον Αθλητισμό στο Δήμο Λοκρών» , που εδρεύει στην Αταλάντη της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Επισυνάπτονται τα παρακάτω σχετικά αρχεία

1. Ανακοίνωση υπ'αριθμ. ΣΟΧ 1/2022
2. Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-06-2021»
3. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1 ΠΕ-ΤΕ (.pdf)