Επισυνάπτονται οι πίνακες για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014 - 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ-ΕΚΤ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2021 ανακοίνωση του Δήμου Λοκρών.

Πιο συγκεκριμένα οι πίνακες είναι οι εξής :

1) Κατάταξης και βαθμολογίας  για τις θέσεις με αντίστοιχους κωδικούς:

   101 – (Αριθ. Πρωτ. 14202/09-06-2021)

   102 – (Αριθ. Πρωτ.: 14206/09-06-2021)

   104 – (Αριθ. Πρωτ.: 14210/09-06-2021)

2) Απορριπτέων για τις θέσεις με αντίστοιχους κωδικούς:

   101 – (Αριθ. Πρωτ.: 14201/09-06-2021)

   102 – (Αριθ. Πρωτ.: 14205/09-06-2021)

   104 – (Αριθ. Πρωτ.: 14209/09-06-2021)

3) Επιλογής για τις θέσεις με αντίστοιχους κωδικούς:

   101 – (Αριθ. Πρωτ.: 14203/09-06-2021)

   102 – (Αριθ. Πρωτ.: 14207/09-06-2021)

   104 – (Αριθ. Πρωτ.: 14211/09-06-2021)

4) Ονομαστικές καταστάσεις για τις θέσεις με αντίστοιχους κωδικούς:

   101 – (Αριθ. Πρωτ.: 14200/09-06-2021)

   102 – (Αριθ. Πρωτ.: 14204/09-06-2021)

   103 – (Αριθ. Πρωτ.: 14212/09-06-2021)

   104 – (Αριθ. Πρωτ.: 14208/09-06-2021)