ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                          Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 5/4/2023
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                                                                                                                   Α.Π. : 69560
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Λ.Καλυβίων 2 - Λαμία
Ταχ. Κώδικας : 35 132
Πληροφορίες : Ελένη Πιλάτου
Αρ. Τηλεφ. : 22313 54709
e-mail : e.pilatou@pste.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2023
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 6Α) .
2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3.Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241), όπως έχει τροποποιηθεί - επικαιροποιηθεί με τις υπ. αριθμ. πρωτ. 3203/84663/22-6-2017 (ΦΕΚ Β΄ 2201/28-06- 2017), 3749/77622/11-6-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2467/27-6-2018), 6041/119763/22-8-2018 (ΦΕΚ Β΄ 3806/4-9- 2018) και 7062/149508/5-10-2018 (ΦΕΚ Β΄ 4524/16-10-2018) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, διορθώθηκε και ισχύει σήμερα.
4.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 166761/1876/19-7-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί ανάθεσης άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ Β΄ 3913), όπως ισχύει.
5.Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./6/οικ.1211/24-1-2023 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α΄/2006, όπως ισχύει), με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη χιλίων εκατό (1.100) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ), διάρκειας 6,5 μηνών για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2023.
6.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7384/30-1-2023 (ΑΔΑ: ΨΘΓ646ΜΤΛ6-ΒΝΣ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την «Κατανομή ποσού ύψους έως 23.754.300,00€ σε Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας.
7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2380/67245/6-3-2023 (ΑΔΑ: 61ΠΟ4653ΠΓ-7ΕΒ) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Κατανομή εποχικού προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες – Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής για το Πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2023».
8.Την υπ. αριθμ. πρωτ. 2338/21-3-2023 (ΑΔΑ: 9ΩΠΓ7ΛΗ-0ΓΑ) απόφαση έγκρισης δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου (για την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας) σχετικά με την μισθοδοσία του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης

 

Ανακοινώνει


Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων κλάδου ΥΕ Εργατών Αποθήκης (έως τριάντα τέσσερα -34- ημερομίσθια) και ενός (1) ατόμου κλάδου ΥΕ Εργατών Αποθήκης (έως εξήντα – 60 – ημερομίσθια), για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για την Π.Ε. Φθιώτιδας, ως ακολούθως 

Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση (.pdf)