ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                  Αταλάντη,  04-12-2020
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                        Aριθ. Πρωτ.: 24827
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση:        Πλατεία Δημαρχείου
35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες:  Δημητρίου Κων/νος
                                Μοδιάτη Βασιλική
Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374
Fax: 22330-22606
E-mail: kdimitriou@dimos-lokron.gov.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Λοκρών για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994)
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων»
  4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214/τ.Α΄/06-11-2020) «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του Ν.3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις».
  6. Την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020)
  7. Την αριθ. 27/291/27-11-2020 (ΑΔΑ: 6Φ0ΖΩΛΤ-ΠΕΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»
  8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών (ΦΕΚ 2972/τ. Β΄/23.12.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων λόγω των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του, για τις εξής ειδικότητες με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ως κατωτέρω:

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Ανακοίνωση πρόσληψης (.doc) όπου φαίνονται οι απαραίτητες λεπτομέρειες.