ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αταλάντη, 25-05-2021
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                  Aριθ. Πρωτ.: 13025
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
T.K. 35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες: Δημητρίου Κων/νος
Τηλ.: 22330-23707, 22333-22374
Fax: 22330-22606
E-mail: kostasdimitriou1@yahoo.gr


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2021


Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/99.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015, με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών, τρίμηνης διάρκειας.
4. Την αριθ. 17/180/24-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΠΧ8ΩΛΤ-ΣΥΧ) απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών με θέμα πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2021.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών (ΦΕΚ 2972/τ.Β΄/23-12-2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την αριθ. 12546/19-05-2021 βεβαίωση Οικονομικής υπηρεσίας Δήμου Λοκρών περί ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη μισθοδοσίας.


Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων κατεπειγουσών αναγκών δράσεων πυροπροστασίας 2021 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Ανακοίνωση (.pdf)