ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 / τ. Α’ / 17.01.2018)

Με το ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/ τ. Α’ / 17.1.2018) ψηφίστηκε «η σύσταση του Νομικού Πρόσωπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Φορέας), το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα έμμισθα και τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία της Χώρας, καταργούνται, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7. Για την, σύμφωνα με την παράγραφο 5, κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων και των θέσεων, εκδίδονται σταδιακά εντός σαράντα οκτώ (48) μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από τις 17.1.2018, αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ. του Φορέα, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή (παράγραφος 7 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 ν. 4664/2020).

Ο νόμος αυτός προλειαίνει το έδαφος της εν γένει απορρόφησης του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης από το «Κτηματολογικό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας» με έδρα τη Λαμία, με όλες τις δυσμενείς για την περιοχή της Λοκρίδας και τους πολίτες της συνέπειες, αλλά και για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Λοκρών, ήτοι Δικηγόρους – μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας- που διατηρούν τα γραφεία τους στην Αταλάντη, τους Συμβολαιογράφους του Πρωτοδικείου Λαμίας, τους Δικαστικούς Επιμελητές του Εφετείου Λαμίας, τους Μηχανικούς ΠΕ Φθιώτιδας που έχουν την έδρα τους στην Αταλάντη, επιφέροντας ουσιώδη και ανυπέρβλητα κωλύματα στην ευόδωση του έργου τους, λόγω των ανύπαρκτων δομών (π.χ. έλλειψη ψηφιοποίησης) που να υποστηρίζουν επιτυχώς την ως άνω μετάβαση.

Η κατάργηση του άμισθου Υποθηκοφυλακείου – Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης και η απορρόφησή του από το Κτηματολογικό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία, θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, διογκώνοντας τα ήδη υπάρχοντα που έχει δημιουργήσει η εσφαλμένη Κτηματογράφηση των πιλοτικών προγραμμάτων στην περιοχή της Λοκρίδας. Και τούτο διότι οι αλλαγές δεν βασίζονται σε κάποια μελέτη που να λαμβάνει υπόψη της την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής μας, καθώς επίσης δεν υπάρχει ψηφιοποιημένο σύστημα παρακολούθησης των δημοσίων εγγράφων και των πράξεων αλλά και έκδοσης πιστοποιητικών για τα εμπράγματα δικαιώματα των πολιτών της Λοκρίδας.

Ειδικότερα, η κατάργηση του άμισθου Υποθηκοφυλακείου – Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης:
1. Παραβιάζει το δικαίωμα των πολιτών της Λοκρίδας για άμεση επίλυση των θεμάτων τους και την προστασία της ιδιοκτησίας τους σύμφωνα με το άρθρο 17 του Συντάγματος, καθώς θα απαιτείται να διανύσουν αποστάσεις μετ’ επιστροφής 200 και πλέον χλμ., για να εξυπηρετηθούν σε κάθε εμπράγματη συναλλαγής τους.
2. Δημιουργεί ανασφάλεια στις εμπράγματες συναλλαγές και οδηγεί σε κατάργηση των δικαιωμάτων των πολιτών της Λοκρίδας επί της ιδιωτικής τους περιουσίας.
3. Θίγει άμεσα τους επαγγελματίες της περιοχής της Λοκρίδας που το αντικείμενο τους συνδέεται με το Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο Αταλάντης (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, δικαστικοί επιμελητές κ.λ.π.).
4. Καταργεί τη δημοσιότητα και την πλήρη διαφάνειας στις εμπράγματες συναλλαγές, ειδικά μέσω της απορρόφησής τους από το Κτηματολογικό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία, με αποτέλεσμα οι πολίτες της Λοκρίδας να μην λαμβάνουν γνώση των νέων διαδικασιών της αναγκαστικής εκτέλεσης και να κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους χωρίς να μπορούν άμεσα να αντιδράσουν.
5. Καταστρατηγεί τις δημοκρατικές αρχές της ισότητας και της ισονομίας δεδομένου ότι η Λοκρίδα λειτούργησε ως «πειραματόζωο» στη διαδικασία της κτηματογράφησης και αποτέλεσε τη βάση σημαντικών τροποποιήσεων σε βασικές διατάξεις του «Νόμου περί Κτηματολογίου» αλλά και περαιτέρω Διατάξεων Ειδικών Νόμων, οι οποίες όμως δεν εφαρμόστηκαν στην περιοχή μας. Η κτηματογράφηση στην Λοκρίδα έγινε με το α’ & β’ πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο βασίστηκε σε τεχνικές αποτύπωσης παρωχημένες και καθίσταται άμεσα ανάγκη επικαιροποίησης των υπό κτηματογράφηση περιοχών.
6. Καθιστά ανέφικτη την κύρωση των Δασικών Χαρτών που θα αποβεί δυσμενής για τους πολίτες της Λοκρίδας.
7. Θα οδηγήσει σε συσσώρευση των κτηματολογικών προβλημάτων, σε μη επίλυση τους, σε ανασφάλεια στις εμπράγματες συναλλαγές και σε ωμή παραβίαση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ιδιοκτησίας των πολιτών του Δήμου Λοκρών. Να σημειωθεί ότι τα προβλήματα που επιλύθηκαν διοικητικά μέσω των αποφάσεων της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης από το έτος 2003 μέχρι σήμερα ξεπερνούν τις 5.000. Σε αυτό καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η κτηματολογική εμπειρία της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης.

Παράλληλα, με τη ψήφιση του νόμου 4623/2019 (Α΄134, Κεφ. Ι αρθ. 102 παρ.2), αντί να δοθεί εύλογη παράταση στην προθεσμία διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών, για τις περιοχές Αταλάντης, Μαλεσίνας, Λιβανατών, Αγίου Κωνσταντίνου, Αρκίτσας, Τραγάνας, Κυπαρισσίου, Προσκυνά και Λουτσίου, μειώθηκε αυτή κατά ένα (1) ως δύο (2) έτη, με καταληκτική για τις άνω περιοχές προθεσμία (που κηρύχτηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006, ήτοι την 02.08.2006), την 31.12.2020.

Ο άνω νόμος καταργεί, εξαίφνης, τον νόμο 4585/2018 (Α΄ 216) - όπως τροποποιήθηκε με την από 27.06.2019 πράξη νομοθετικού περιεχομένου (άρθρο 6) - που όριζε ως καταληκτική προθεσμία διόρθωσης των εσφαλμένων κτηματολογικών εγγραφών για τις άνω περιοχές, αυτή των δεκαέξι (16) ετών από την αντίστοιχη για κάθε περιοχή, ημερομηνία έναρξης του Εθνικού Κτηματολογίου, (ήτοι, δεδομένης της έναρξης του Κτηματολογίου σε αυτές, κατά το χρονικό διάστημα των ετών, από 2005 έως 2006, η άνω προθεσμία έληγε τα αντίστοιχα έτη, 2021 έως 2022).

Για την περιοχή Μαρτίνου- που ήταν η πρώτη που κτηματογραφήθηκε χρονικά, στο Δήμο Λοκρών, με ημερομηνία έναρξης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών την 23.09.2003 - η προθεσμία διόρθωσης ανήλθε μόλις σε 14 έτη, εκπνέοντας την αντίστοιχη άνω ημερομηνία του έτους 2017. Για την συγκεκριμένη περιοχή, ζητούμε για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας, ομοίως, μια εύλογη παράταση που μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί.

Επομένως, η παραπάνω νεότερη νομοθετική ρύθμιση, κρίνουμε ότι είναι άκρως αντισυνταγματική, θίγοντας κατάφωρα το δικαίωμα ιδιοκτησίας των συμπολιτών μας (άρθρο 17 Συντάγματος), αποτελώντας τροχοπέδη στην προσπάθεια των επαγγελματιών της περιοχής, ήτοι των δικηγόρων, Μηχανικών, Συμβολαιογράφων κ.λπ. να συμβάλλουν στην επίλυση των κτηματολογικών σφαλμάτων που αποτελεί ως σήμερα, «γάγγραινα» για την περιοχή του Δήμου Λοκρών.

Ως εκ τούτου, καθίσταται απολύτως επιβεβλημένη, για λόγους ιστορικούς, φυσικούς, γεωπολιτικούς, κοινωνικοοικονομικούς και νομικούς, η παραμονή, διατήρηση και απρόσκοπτη λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης εντός της πόλης της Αταλάντης, δεδομένου ότι το Υποθηκοφυλακείο Αταλάντης, το οποίο υφίσταται και λειτουργεί ως αυτόνομη υπηρεσία εντός της πόλης μας ήδη από το έτος 1852, καθώς και το τρέχον Κτηματολογικό γραφείο Αταλάντης, σε συνδυασμό, μάλιστα, με το τοπικό Ειρηνοδικείο (με έδρα την Αταλάντη) το οποίο, παρεμπιπτόντως, λειτουργεί εντός της πόλης μας από το έτος 1836, εξασφαλίζουν στους πολίτες της Λοκρίδας: α) την άμεση, ουσιαστική και ασφαλέστερη επίλυση των διαφορών τους που ανακύπτουν, πέραν των άλλων, σε εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων τους καθώς και β) την ασφάλεια, νομιμότητα και διαφάνεια επί των εμπράγματων συναλλαγών τους.

Καταλήγοντας, ζητούμε
1. Να διατηρηθούν το Κτηματολογικό Γραφείο και το Υποθηκοφυλακείο Αταλάντης στη φυσική τους έδρα, ήτοι την πόλη της Αταλάντης. Άλλως, το Κτηματολογικό Γραφείο Αταλάντης να μετονομαστεί σε «Υποκατάστημα» του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδας, με τις εξής προϋποθέσεις:
α) Μόνιμη διατήρηση και συστέγαση αα) των Βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου, αβ) των Κτηματολογικών Βιβλίων και του υπάρχοντος ηλεκτρονικού υλικού εξοπλισμού του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης (Η/Υ, Κτηματολογικοί Χάρτες, Βιβλία Δηλώσεων-Ενστάσεων κ.λπ.) στην πόλη της Αταλάντης, όπου ανήκουν ιστορικά, γεωπολιτικά και νομικά.
β) Διενέργεια στο άνω υποκατάστημα, όλων ανεξαιρέτως, των μέχρι σήμερα συντελούμενων πράξεων που λαμβάνουν χώρα στο Υποθηκοφυλακείο - Κτηματολογικό Γραφείο Αταλάντης, ήτοι των αναφερόμενων στα άρθρα 1192επ. ΑΚ , 220 ΚΠολδ, 995 παρ.2 Κπολδ, στον Κτηματολογικό Νόμο 2664/98, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και γενικότερα, κάθε πράξη για την οποία ο νόμος ορίζει υποχρέωση δημοσιότητας στα τηρούμενα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου - Κτηματολογικού Γραφείου.
γ) Ο Προϊστάμενος του υποκαταστήματος, να ασκεί με τη φυσική του παρουσία, το λειτούργημά του σε αυτό διενεργώντας άμεσα και απρόσκοπτα, όλες τις άνω αναφερόμενες πράξεις που συντελούνται σήμερα στο Υποθηκοφυλακείο - Κτηματολογικό Γραφείο Αταλάντης, για την εξυπηρέτηση των πολιτών, χωρίς να απαιτείται για την ουσιαστική και υλική ευόδωση του έργου του, οποιαδήποτε σύμπραξη του Κτηματολογικού Γραφείου Λαμίας.
2. Να δοθεί εύλογη τριετής (3ετής) παράταση της προθεσμίας, για τις διορθώσεις των κτηματολογικών εγγραφών των ακινήτων που ανήκουν στις άνω αναφερόμενες περιοχές της κτηματικής περιφέρειας αρμοδιότητας του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης. Στην άνω προθεσμία, να ενταχθεί και η περιοχή Μαρτίνου Δήμου Λοκρών.
3. Να διοριστεί Τοπογράφος - Μηχανικός στην Κτηματική Υπηρεσία Φθιώτιδας.
4. Να διοριστούν τουλάχιστον δύο (2) δασολόγοι στο Δασαρχείο Αταλάντης.
5. Να γίνει εκ νέου κτηματογράφηση των περιοχών Αταλάντης και Μαλεσίνας λόγω των αυξημένων λαθών και προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί εξαιτίας του γεγονότος πως ήταν πιλοτικά έργα.