ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                     ΑΔΑ: ΩΥΣΠΩΛΤ-4ΞΞ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

          Από το αριθμ. 2-24/2/2021 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, που περιλαμβάνει την αριθμ.2/14/2021 απόφασή του.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ             

 Αθανάσιος Ζεκεντές         Μάϊτα Γιαννοπούλου        

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Νικόλαος Ανεστάκος

1.    Βασίλειος Δ. Κυριαζής

2.      Μαρία Τζανακάκη

2.    Μαρία Δουμάνη           

3.      Μιχάλης Παπανικολάου

3.    Ιωάννης  Κούρος

4.      Παναγιώτης  Καπουκίνης

4.   Αναστάσιος  Θεοχάρης

5.      Έλενα Κυριάκου

5.    Γεώργιος  Γουρνάς

6.      Χρήστος Καλλής

 

7.      Ιωάννης Μπονόβας

 

8.      Αντώνης Καραμίντζιος

 

9.      Κων/νος  Σούλιας            

 

10.  Κων/νος  Ντέλιος

  

11.  Νικόλαος  Σωτήρχου

 

12.  Παγώνα Δάρα

 

13.  Κων/νος  Μπακανδρίτσος

 

14.  Ανδρέας  Λουκάς

 

15.  Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου 

 

16.  Νικόλαος Λιόλιος

 

17.  Βασίλειος Καρατράντος

 

18.  Δημήτριος  Τσοχαντάρης          

 

19.  Γιαννούλα  Πάσσα

 

20.  Θωμάς  Καρατράντος 

 

21.  Χρίστος Λυγδής

 

                                              

Ο Δήμαρχος Λοκρών Κος. Α. Λ. Ζεκεντές  προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

 

       Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων:

      Απόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων: 1. Α. Μαζιώτης, , 2.Δ. Δανέλης, 3.Α. Σανιδάς, 4. Χ. Βαποράκης, 5. Ι. Ζούλης, 6.Ι. Λιάρτης, 7. Ι. Τσαβούρογλου, 8. Α. Κατσούλης,9.Α. Λάμπρου, 10. Δ. Κυριαζής, 11. Γ. Ρουμπής, 12. Σ. Σαρηγιάννης, 13.Κ. Μάρκου, 14. Χ. Κυπραίος,    

 Στην Αταλάντη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, 24 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών, ύστερα από την αριθμ.4190-19/2/2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με τη παρ.3 άρθρο 64 Ν.3852/2010, και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων μελών ( 22 ) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από την κ. Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, και σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα και με την 18318/13-3-2020 διευκρινιστική του υπ΄αριθ. 55 ΦΕΚ Της 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, μέσω τηλεδιάσκεψης,  στην οποία παρόν ήταν και ο υπάλληλος του Δήμου, Βασίλειος Λιάρτης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών για την κατασκευή πλευρικών διοδίων στον Κόμβο της Σκάλας Αταλάντης και στο κόμβο Λιβανατών.  

Η Κα Πρόεδρος ερχόμενη στο Θέμα της ημερησίας διάταξης περί Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών για την κατασκευή πλευρικών διοδίων στον Κόμβο της Σκάλας Αταλάντης και στο κόμβο Λιβανατών , έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο  Κο Αθανάσιο Ζεκεντέ ο οποίος ανέφερε τα εξής:

«Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Δήμος Λοκρών χωρίζεται από τα μετωπικά και παράπλευρα διόδια Τραγάνας στα δυο γεγονός που «απαγορεύει» στους πολίτες να μετακινηθούν από και προς την περιοχή μας με αποτέλεσμα να επηρεάζεται δυσμενέστατα ο Δήμος μας και να βυθίζεται σε ακόμη μεγαλύτερη ύφεση και απόγνωση, σε μια περίοδο που οι υπηρεσίες υποβαθμίζονται με τις καταργήσεις τραπεζών, ταχυδρομείων κ.ο.κ. οι ανάγκες μετακίνησης είναι αυξημένες μεταξύ των δημοτικών ενοτήτων προς την έδρα του Δήμου, την Αταλάντη.

Επισυνάπτεται ολόκληρο το Ψήφισμα σε μορφή .doc