ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

          Από το αριθμ. 6-24/2/2023 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, που περιλαμβάνει την αριθμ. 7/47/2023 απόφασή του.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Λοκρών Κος. Α. Λ. Ζεκεντές  προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

 

Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων:

Απόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων: 1. Χ. Βαποράκης, 2.Ι. Τσαβούρογλου,3.Α. Λάμπρου, 4. Δ. Κυριαζής, 5. Γ. Ρουμπής, 6. Σ. Σαρηγιάννης, 7. Α. Κατσούλης, 8.Ι. Λιάρτης, 9.Δ. Δανέλης, 10.Α. Σανιδάς, 11. Α. Μαζιώτης, 12. Χ. Κυπραίος, 13. Ι. Ζούλης, 14.Κ. Μάρκου,

                                                                                                                                                          Στην Αταλάντη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, 6 Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε σε  έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών, ύστερα από την αριθμ. 4523-6.3.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού Κου Ανδρέα Λουκά,  η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με τη παρ.3 άρθρο 64 Ν.3852/2010, το άρθρο 78 του N.4954/2022 και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων μελών ( 27 )  σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από τον κ. Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, δια περιφοράς σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, στην οποία παρόν ήταν και ο υπάλληλος του Δήμου, Βασίλειος Λιάρτης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Ψήφισμα Δήμου Λοκρών για την απώλεια της  Ελπίδας  Χούπα του Χρήστου, (Επιβάτης του σιδηροδρομικού ατυχήματος Τεμπών την 28-2-2023)

 

Επισυνάπτεται η Απόφαση σε μορφή .pdf