Αταλάντη, 22 Νοεμβρίου 2021

 

Επισυνάπτονται Πίνακες  για την πρόσληψη προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. “Για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη στο Δήμο Λοκρών” με σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2021 ανακοίνωση του ΝΠΔΔ “Για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη στο Δήμο Λοκρών”.