Αταλάντη  08-02-2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Συμμετοχή στην Δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (Αντικατάσταση κυψελών)  για τα έτη 2021 και 2022.

 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Φθιώτιδα  ενημερώνει τους μελισσοκόμους ότι συνεχίζεται η Δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (Αντικατάσταση κυψελών).

Η αίτηση συμμετοχής στην δράση υποβάλλονται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Στ. Ελλάδας μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2021.

Δικαιούχοι για την προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές των δικαιούχων, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές των δικαιούχων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας συμμετοχής στη δράση 3.1 του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος.

Επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί το κόστος για την προμήθεια μεμονωμένων βάσεων κυψελών, είτε ξύλινες, είτε πλαστικές.

Οι αγορασθείσες στο πλαίσιο της παρούσας κινητές βάσεις οφείλουν να αναγράφουν σε εμφανές σημείο με αναπόσπαστο σημείο ή ανεξίτηλο «Καν, 1308/13-2021(η 2022 αντίστοιχα για κάθε έτος εφαρμογής)

Η καθαρή αξία της κάθε μεμονωμένης κινητής βάσης καθορίζεται μέχρι του ποσού εννέα ευρώ (9,00 €). Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Το μέγιστο ποσοστό προμήθειας μεμονωμένων κινητών βάσεων καθορίζεται στο 20% επί των κατεχόμενων κυψελών.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελισσοκόμων παρακαλούμε να επικοινωνούν :

>Με το Κέντρο Μελισσοκομίας Στ. Ελλάδας στο τηλέφωνο 22210-20507

Email : meli37@otenet.gr και melistellada@gmail.com .

> Με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΛΑΜΙΑ, στα τηλέφωνα 22313 53168.