Αταλάντη, 12 Μαΐου 2022

Συμμετοχή του Δήμου Λοκρών στο Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες»

 

Ο Δήμος Λοκρών συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» και φιλοξενεί την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Μαΐου τις εργασίες της 6ης συνάντησης του προγράμματος με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 9 διαφορετικές χώρες. Το πρόγραμμα έχει ως τίτλο: “Solidarity – Key to solving social problems and supporting the evolution of Europe in future” (KEYtoEU) και ο τίτλος του διήμερου συνεδρίου στο Δήμο Λοκρών είναι: “Solidarity Helps The Integration Of Foreign People & Minorities”. Αφορά στην αλληλεγγύη με έμφαση στους πιο αδύναμους, στους περιθωριοποιημένους, στους αλλοδαπούς και στις μειονότητες. Στόχος είναι η ανταλλαγή απόψεων και υιοθέτηση καλών πρακτικών μεταξύ διαφορετικών περιοχών της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», είναι ένα σημαντικό μέσο που αποσκοπεί να ενθαρρύνει τα 500 εκατομμύρια κατοίκους της Ένωσης να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξη της Ένωσης. Μέσω της χρηματοδότησης προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν οι πολίτες, το πρόγραμμα προωθεί την κοινή ιστορία και τις αξίες της Ευρώπης και δημιουργεί μια αίσθηση κοινής ευθύνης για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η Ένωση.

Οι γενικές επιδιώξεις του προγράμματος, στο πλαίσιο του συνολικού στόχου της μεγαλύτερης προσέγγισης της Ένωσης προς τους πολίτες, είναι οι ακόλουθες:

 • να συμβάλλει στο να κατανοήσουν οι πολίτες, την ιστορία και την πολυμορφία της Ένωσης
 • να προαγάγει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε επίπεδο Ένωσης.

Ειδικοί στόχοι που θα επιδιωχθούν σε διακρατικό επίπεδο ή με ευρωπαϊκή διάσταση είναι:

 • η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία, τις κοινές αξίες και το σκοπό της Ένωσης, που είναι να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της, μέσα από την ανάπτυξη δημόσιου διαλόγου, προβληματισμού και δικτύων·
 • η ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε επίπεδο Ένωσης, μέσα από την ενίσχυση της κατανόησης των πολιτών όσον αφορά στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής της Ένωσης και την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και διαπολιτισμική δέσμευση και εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης.

Το εν λόγω σκέλος υποστηρίζει δραστηριότητες που αφορούν στη συμμετοχή στα κοινά με την ευρύτερη έννοια, με ιδιαίτερη έμφαση σε δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τις πολιτικές της Ένωσης, με σκοπό την έμπρακτη συμμετοχή στη διαδικασία χάραξης πολιτικών της Ένωσης σε τομείς που σχετίζονται με τους στόχους του προγράμματος. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει: δραστηριότητες ανάπτυξης θεμάτων ημερήσιας διάταξης, υποστήριξη κατά τη φάση προετοιμασίας και διαπραγμάτευση των προτάσεων πολιτικής, παροχή ανατροφοδότησης σχετικά με τις σχετικές υλοποιούμενες πρωτοβουλίες. Το σκέλος αυτό καλύπτει επίσης έργα και πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν ευκαιρίες για αμοιβαία κατανόηση, αλληλεγγύη μάθηση, κοινωνική δέσμευση και εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης.

Το συγκεκριμένο έργο είναι μία διακρατική συνεργασία με συντονιστή την Ένωση ΡΑΗ, που ιδρύθηκε το 2014 στο Δήμο Alsbach-Haehnlein (A-H) της Γερμανίας. Η Ένωση ΡΑΗ διαθέτει εμπειρία στην καθιέρωση και ανάπτυξη συνεργασιών με δήμους στην Ευρώπη, καθώς και στην δημιουργία επαφών προκειμένου να φέρει κοντά τους ανθρώπους και να ενισχύσει την αλληλεγγύη στην Ευρώπη.

Κεντρικό θέμα του έργου είναι η Αλληλεγγύη και συνίσταται στην τόνωση και την οργάνωση προβληματισμού, συζητήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα πολυετή θέματα αλληλεγγύης και στην πρόταση πρακτικών λύσεων που μπορούν να βρεθούν μέσω της συνεργασίας ή του συντονισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στην υλοποίησή του καλείται να συμμετάσχει ενεργά μεγάλος αριθμός πολιτών και αποσκοπεί στη θεμελίωση ή την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της μακροχρόνιας δικτύωσης των πολλών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα.

Στο πρόγραμμα υπάρξουν 9 συμμετέχοντες από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες. Κάθε συμμετέχων καλείται να οργανώσει και φιλοξενήσει συναντήσεις που θα αποσκοπούν στη:

 • Προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και της αλληλεγγύης: δραστηριότητες για την προώθηση συζητήσεων / εκστρατείες / ενέργειες σχετικά με θεματικές ενότητες κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των πολιτών της Ένωσης και τη σύνδεση με την ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα και τη διαδικασία χάραξης πολιτικών.
 • Συλλογή απόψεων: δραστηριότητες με στόχο τη συλλογή διάφορων απόψεων των πολιτών που ευνοούν μια προσέγγιση από τη βάση (μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης κοινωνικών δικτύων, webinars, κ.λπ.) και την εξοικείωση με τα μέσα επικοινωνίας.

Οι συμμετέχοντες είναι:

 • Partnerschaftsvereins Alsbach-Hähnlein (Γερμανία) (Αιτών, Συντονιστής με Πρόεδρο τον Hans Hermann)
 • Sulmona (Ιταλία)
 • Lubaczów (Πολωνία)
 • Diósd (Ουγγαρία)
 • Massamagrell (Ισπανία)
 • Tirana (Αλβανία)
 • Kozloduy (Βουλγαρία)
 • Περιοχή 9 της Πράγας - District 9 of Prague (Τσεχία)
 • Δήμος Λοκρών (Ελλάς)

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται την περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 – Ιουλίου 2022.