ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ1/1/2019

Η Πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων ζώων Συντροφιάς του Δήμου Λοκρών

που συστάθηκε με την αρίθμ. 796/15-10-2019 απόφαση του Δήμαρχου Λοκρών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.12, του άρθρου 9, του Ν.4039/2012, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, την 31 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. ύστερα από την 13481–29/10/2019 πρόσκληση, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών Τριών (3) σε σύνολο Πέντε (5) ήτοι:

Παρόντα ΜέληΑπόντα Μέλη

Φρύδα Βασιλική, ΚτηνίατροςΚαραγιάννης Σπύρος, Εκπαιδευτής ζώων Σούλιας Κων/νος, Αντιδήμαρχος ΛοκρώνΤσιώτρα Ελένη, μέλος Φιλωζωϊκού Αταλάντης Καραβά Αγγέλα, μέλος φιλοζωϊκού συλλόγου Αταλάντης

Στην συνεδρίαση, εκτός των μελών της επιτροπής, παρόντες ήταν:

Α)Ο Πέτρου Κων/νος, Προϊστάμενοςτου αρμόδιου για το αντικείμενο, τμήματος τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, για τον συντονισμό της συζήτησης, την ενημέρωση των μελών της επιτροπής και την τήρηση των πρακτικών & Β) Ο Δήμαρχος Λοκρών, Κος Ζεκεντές Αθανάσιος

Θέμα 1ο : Γενική συζήτηση για θέματα που αφορούν την λειτουργία του προγράμματος διαχείρισης του προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Στην έναρξη της συζήτησης, τον λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος Λοκρών Κος Σούλιας Κων/νος, ο οποίος αφού καλωσόρισε τα μέλη της επιτροπής και τους παρευρισκόμενους, έκανε μια σύντομη ενημέρωσησχετικά με την κατάσταση που παρέλαβε η νέα δημοτική αρχή, τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου που υπάρχουν μέχρι το τέλος του χρόνου και τα οποία δεν επιτρέπουν την διάθεσησημαντικών πόρων για το πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων. Για τον λόγο αυτό, πρότεινε, στο εξής και τουλάχιστον έως το τέλος τρέχοντος έτους, πριν αναληφθεί οποιαδήποτε πρωτοβουλία από οποιονδήποτε για την περισυλλογή, στείρωση,εμβολιασμό κτλ αδέσποτου ζώου, να συμπληρώνεται σχετικό έντυπο αιτούμενων εργασιών και αφού ελεγθεί η ύπαρξη διαθέσιμων κονδυλίων στον προϋπολογισμό να δίνεται η έγκριση ή μη για την πραγματοποίηση της ενέργειας. Επίσης ενημέρωσε τους παρεβρισκόμενους ότι οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με την κτηνίατρο και τον εκπαιδευτή σκύλων είναι μέχρι το τέλος του έτους, κι ότι ο Δήμος έχει ήδη ξεκινήσει ενέργειες για την ένταξη κατασκευής Δημοτικού Καταφυγίου στο πρόγραμμα Φιλόδημος. Στην συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος Λοκρών Κος Ζεκεντές, ο οποίος είπε ότι το πρόβλημα των αδέσποτων δεν γίνεται να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο με κατασταλτικά μέτρα δηλ, περισυλλογή, στείρωση κτλ, ούτε καν με την δημιουργία δημοτικού καταφυγίου, διότι όσα ζώα κι αν στειρωθούν, περισυλλεγούν κτλ, το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί δεδομένου ότι δημιουργούνται συνεχώς νέα αδέσποτα, από ασυνείδητους ιδιοκτήτες που όταν τα βαρεθούν τα αφήνουν ελεύθερα επιβαρύνοντας συνεχώς την κατάσταση. Γιαυτό, απαιτούνται κυρίως προληπτικά μέτρα, τόσο με δράσεις ενημέρωσης των κατοίκων του Δήμου σχετικά με τις υποχρεώσεις που έχουν όσοι είναι ιδιοκτήτες ενός ζώου συντροφιάς και τι προβλέπει η σχετική νομοθεσία όσον αφορά την μη τήρηση αυτών των υποχρεώσεων, όσο και με την εξέταση της δυνατότητας καταγραφής όλων των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς που υπάρχουν στον δήμο και ελέγχου αν και πόσα απ αυτά έχουν το ανάλογο τσίπ ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Εάν καταφέρουμε με κάποιο τρόπο, το μεγαλύτερο μέρος των δεσποζόμενων ζώων που υπάρχουν στον Δήμο να ταυτοποιηθούν ηλεκτρονικά, θα είναι πολύ εύκολο όταν συλλαμβάνουμε ένα αδέσποτο ζώο στον δρόμο, από το μικροτσίπ που διαθέτει να βρούμε τον ιδιοκτήτη του και να του επιβάλουμε το προβλεπόμενο από την σχετική νομοθεσία πρόστιμο, το οποίο είναι και πάρα πολύ υψηλό. Με τον τρόπο αυτό πιστεύω ότι ο οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου θα αρχίσει νατο σκέφτεται πολύ καλά πριν αποφασίσει να αφήσει το ζώο του ελεύθερο να περιφέρεται στους δρόμους του Δήμου.

Η επιτροπή, αφού άκουσε όλες τις εισηγήσεις-τοποθετήσεις, συμβουλεύτηκε την σχετική νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

1ον Να τυπωθούν φυλλάδια που θα ενημερώνουν τους Δημότες για τις υποχρεώσεις τους ως ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς και τις νομικές συνέπειες που θα έχουν όσοι δεν είναι συνεπείς σε αυτές.

2ον Πριν την ανάληψη οποιασδήποτε πρωτοβουλίας από οποιονδήποτε όσον αφορά ενέργειες περισυλλογής, στείρωσης, ηλεκτρονικής ταυτοποίησης κτλ ενός αδέσποτου ζώου, να συμπληρώνεται ειδική αίτηση κι αφού ελεγθεί η ύπαρξη σχετικού κονδυλίου να δίνεται η έγκριση ή μη για την υλοποίηση της δαπάνης.

3ον Ο Φιλοζωϊκός σύλλογος Αταλάντης να εξετάσει την δυνατότητα σε συνεργασία με τον Δήμο να αναλάβει και να οργανώσει δράσεις ενημέρωσης στα σχολεία του Δήμου.

4ον Να εξεταστεί η δυνατότητα σύστασης επιτροπής καταγραφής όλων των δεσποζόμενων ζώων του Δήμου, προκειμένου να ξεκινήσει ο σχετικός έλεγχος των ιδιοκτητών τους όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους (βιβλιάρια υγείας, ηλεκτρονική ταυτοποίηση κτλ)

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Τα μέλη

1.Φρύδα Βασιλική 2.Σούλιας Κων/νος 3.Καραβά Αγγέλα

Ακριβές Αντίγραφο Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

Κων/νος Πέτρου