ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου Λοκρών για την περίοδο 1.1.2019 – 31.8.2019όπως προκύπτουν από τα επίσημα λογιστικά αρχείατα οποία μας παραδόθηκαν κατά την έναρξης τηςνέας Δημοτικής Αρχής.

Αναλυτικά τα στοιχεία έχουν ως εξής:

►Επί Στοιχείων Ισολογισμού

Ενεργητικό

  • Η αναπόσβεστη αξία παγίων & εξόδων εγκαταστάσεως (με ενσωματωμένες τις αποσβέσεις 1.1.2019-31.8.2019) ανέρχεται σε23.057.807 ευρώ
  • Η αξία των τίτλων πάγιας επένδυσης ανέρχεται σε 133.832
  • Η ονομαστική αξία των απαιτήσεων από πελάτες ανέρχεται σε 17.574.155 ευρώ μείον την αξία των προβλέψεων για επισφάλειες ποσού 12.293.139 ευρώ, υπόλοιπο απαιτήσεων 5.281.015. Σημειώνεται ότι στο ποσό των12.293.139 ευρώ δεν έχουν περιληφθεί και τυχόν πρόσθετες επισφάλειες της περιόδου 1.1.2019 31.8.2019 οι οποίες θα εκτιμηθούν κατά το κλείσιμο της χρήσης (31.12.2019)
  • Οι λοιπές απαιτήσεις ανέρχονται σε 108.671 ευρώ και αφορούν κυρίως ΦΠΑ που έχει πληρωθεί και απαιτήσεις από υπόλογους διαχειριστές.
  • Τα χρηματικά διαθέσιμα ανήλθαν σε 266.484 ευρώ

Παθητικό

  • Οι προβλέψεις του Δήμου ανήλθαν σε 219.976 ευρώ και αφορούν σε προβλέψεις αποζημιώσεις προσωπικού και προβλέψεις για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
  • Οι υποχρεώσεις σε δάνεια ανέρχονται σε 438.331,20 ευρώ
  • Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές και πιστωτές ανέρχονται σε 1.745.620 ευρώ
  • Οι υποχρεώσεις προς Δ.Ο.Υ ανέρχονται σε 41.644 ευρώ
  • Οι υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία ανέρχονται σε 83.809 ευρώ

Συμπέρασμα Επί Στοιχείων Ισολογισμού

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το σύνολο των άμεσων βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων κατά την 31.08.2019 (πλην δανείων τραπεζών) ανέρχονται σε 1.871.073 ευρώ. Έναντι αυτώντα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου κατά την 31.8.2019 ανέρχονταν σε 266.484 ευρώ. Κατά συνέπεια προκύπτει άνοιγμαποσού 1.604.589 ευρώ.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία:

1. Ολόκληρη η Σύνοψη των Οικονομικών Στοιχείων από1/1/2019 έως 31/8/2019 (.docx) 2. Οικονομικές Καταστάσεις Δήμου Λοκρών από 1/1/2019 έως 31/8/2019 (.xlsx) 3. Συγκριτικά Στοιχεία για το Δήμο Λορκών από 1/1/2019 έως 31/8/2019 & 1/1/2018 έως 31/8/2018 (xlsx)

ΑρχείοΑρχείοΑρχείο