ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           Αταλάντη 28/1/2022
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 1666

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 2/7/2022 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-10-2021 έως 31-12-2021 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και την 3/23/2022 απόφαση της Ο.Ε. και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:  63.282.127,11
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ:      23.586.637,46
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ:    14.041.482,68

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:   63.282.127,11
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ:        13.324.379,93
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:       13.183.512,44

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ