ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑταλάντη 3/2/2020 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑριθμ. Πρωτ. 1855 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Λοκρώνανακοινώνει ότι με την αρ. 21/205/2019 απόφασης του Δ.Σ.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-10-2019 έως 31-12-2019 σύμφωνα με το άρθρο 72παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

τριμηνιαία έκθεση Εσόδων - Εξόδων 4ουτριμήνου2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2019 :

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:40.861.920,82 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ:27.669.791,88 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ:10.037.369,07

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:40.861.920,82 ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ:9.830.883,62 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:9.752.924,21

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ