ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑταλάντη 1/2/2019 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑριθμ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμος Λοκρών , με την 2/3/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ. , την 5/40/2020 απόφαση της Ο.Ε. και την 3/43/2020 απόφαση του Δ.Σ. ενημερώνει :

Α) Την Τροποποίηση κανονισμού χρήσης Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Λοκρών ως εξής: α) το άρθρο 18 «έναρξη ισχύος» του κεφαλαίου 3 – «τελικές διατάξεις», να μεταφερθεί στο κεφάλαιο 2 «καθορισμός κοινοχρήστων χώρων ανά δημοτική κοινότητα», να αντικατασταθεί ως «κοινόχρηστοι χώροι της τοπικής κοινότητας Κυρτώνης» και περιγραφή: Το Νότιο μέρος της κεντρικής πλατείας με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4. β) το άρθρο 18 «έναρξη ισχύος» του κεφαλαίου 3 «τελικές διατάξεις», να μετατραπεί σε άρθρο 19 «έναρξη ισχύος» γ) στο κεφάλαιο 3 «τελικές διατάξεις» να προστεθεί άρθρο 20 «ακροτελεύτιο», προς αντικατάσταση του άρθρου 19 «ακροτελεύτιο»του κεφαλαίου-3 «τελικές διατάξεις». Κατά τα λοιπά ισχύει η 18/214/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

B) το καθορισμό του ύψους του σχετικού τέλους για τις βραχυχρόνιες άδειες στάσιμου υπαίθριου εμπορίου ανά άδεια και θέση στο ποσό των90,00 € ετησίως για το Δήμο Λοκρών, το οποίο θα καταβάλλεται με την έκδοση της αδείας, β) το ύψος του σχετικού τέλους για τις άδειες στάσιμου υπαίθριου εμπορίου ανά άδεια και θέση για το Δήμο Λοκρών, το οποίο θα καταβάλλεται με την έκδοση της αδείας ως εξής:

Καντίνες

540,00€ /έτος

Καντίνες για πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου

270,00 € ανεξάρτητα χρονικής διάρκειας

Πλανόδιοι Πωλητές

22,00 €/έτος

Μικροπωλητές σε πανηγύρια και εορτές

(για την χρονική διάρκεια της εκδήλωσης )

Πάγκος διαστάσεων 3Χ1 31,00 €

Καντίνες 36,00 €

Κούνιες54,00 €

Μικροπωλητές

Καλαμπόκια Κάστανα ετήσια

Πάγκος 1Χ1 τμ / 45,00 €/ μήνα

Πώλησης αλιευμάτων

Πώλησης Μαλλί της γριάς

Πώλησης Αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων

Πάγκος 1Χ1 τμ / 45,00 €/ μήνα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ