ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                            Αταλάντη   27 -12- 2021
                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 32549

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο: 22330 22374
FAX: 22330 22606

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 16/165/2021 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών         

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 42/409/2021απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  και την 16/165/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών με ΑΔΑ: 9ΟΩΔΩΛΤ-Ε9Κ:  Εγκρίθηκε η Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηριών Δήμου Λοκρών για την εύρυθμη λειτουργία όλων των Δημοτικών Κοιμητηρίων τις εξής τροποποιήσεις:

Α) Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

Διαγράφεται το εδάφιο (β) της παρ. 4

«Στην ανακοίνωση θα δίδεται χρονικό περιθώριο τριάντα (30) ηµερών στους συγγενείς των νεκρών προκειµένου να προβούν σε ενέργειες για την παράταση της ταφής (εφόσον είναι αυτό δυνατό κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού) ή για την εκταφή του νεκρού»

Β) Το άρθρο 15 παρ. 1 τροποποιείται ως εξής:

1. Η ταφή των νεκρών στους τάφους των κοιμητηρίων του Δήμου Λοκρών έχει διάρκεια επτά (7) έτη υποχρεωτικώς, από την ημερομηνία ταφής.

1α.  Οι παρατάσεις ταφής δύνανται να δοθούν μόνο εφόσον υπάρχει επάρκεια διαθέσιμου χώρου στο κοιμητήριο μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων .

1β.   Σε περίπτωση μη επάρκειας διαθέσιμου χώρου μετά την παρέλευση της 7ετίας από την ταφή τότε γίνεται υποχρεωτικά εκταφή χωρίς καμιά άλλη ειδοποίηση  και τα οστά τοποθετούνται στο χωνευτήρι. 

1γ.  Σε περίπτωση εκταφής στα 7 χρόνια που δεν έχει ολοκληρωθεί η  αποσύνθεση δεν χρεώνεται η παράταση ταφής.

1δ.  Για την παράταση της εκταφής αποφασίζει ο πρόεδρος της οικείας δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας (αρ. 82 περ. στ & αρ. 83 παρ. Ν. 3852/2010)

2. Η τυχόν παράταση ταφής ισχύει µόνον µετά την καταβολή των προβλεπόµενων τελών και σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταβάλλονται µέχρι την εκάστοτε ηµεροµηνία λήξης ταφής του νεκρού. ∆εν επιτρέπεται δε η ταφή άλλου στον ίδιο τάφο εάν προηγουµένως δεν γίνει εκταφή του ήδη ενταφιασµένου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ