26 Ιουνίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τις δυνάμεις τους αποφάσισαν να ενώσουν, χθες 25 Ιουνίου 2020, ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας και ο Δήμος Λοκρών, μέσω της υπογραφής πενταετούς Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας από τους Δημάρχους Αθανασία Στιβακτή και Αθανάσιο Ζεκεντέ.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ανάληψη και την υποστήριξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων για λογαριασμό ο καθένας του άλλου, με τη διάθεση των μηχανικών των συμβαλλόμενων Δήμων μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, αφορά στη στελέχωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών έργων και μελετών των δύο Δήμων, από την σύνταξή τους, τη διαγωνιστική διαδικασία και τη διοίκηση – διεύθυνσή τους, μέχρι τη στελέχωση των απαιτούμενων επιτροπών και την οριστική παραλαβή τους. Όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της εν λόγω σύμβασης ορίζονται οι προϊστάμενοι των Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι Δήμαρχοι Αμφίκλειας – Ελάτειας και Λοκρών, στο πλαίσιο της καλής γειτονίας και βούλησης συνεργασίας, έκριναν ότι οι συνθήκες είναι ώριμες για την προώθηση των συμφερόντων τους, θέτοντας ως κεντρικό άξονα την χάραξη και υλοποίηση κοινής στρατηγικής και δράσης. Άλλωστε, βασικό μέλημα και μακροπρόθεσμη στόχευση και των δύο Δήμων είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών τους και η οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μέσω της δημιουργίας προϋποθέσεων για πραγματοποίηση περισσότερων έργων υποδομής, αλλά και ικανοποίηση πάγιων αιτημάτων των πολιτών.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ                                                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

            ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ                                                                                                                                         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ