ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                Αταλάντη, 28-08-2023

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 19244

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  «Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του ν.3584/2007».

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών

       Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/09-08-2019).
  3. Το άρθρο 214 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών Συμβούλων - Επιστημονικών Συνεργατών – Ειδικών Συνεργατών των Ο.Τ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν.4555/2018, της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.4623/2019, του άρθρου 23 του ν.4690/2020 και του άρθρου 39 του ν.4735/2020.
  5. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 του ν.3584/2007.
  6. Τα διαλαμβανόμενα στην εγκ. 55/74802/29-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ με την οποία διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη των ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων, ή Ειδικών Συνεργατών, ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις αυτές στους Ο.Ε.Υ. των δήμων, γιατί συνιστώνται απευθείας από το νόμο.
  7. Την αριθ. 66578/12567/2011 απόφαση (Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λοκρών) (Β΄2972/23-12-2011), όπως τροποποιήθηκε με τις 8059/190821/2013 (Β΄2765/30-10-2013), 4770/127519/2017 (Β΄2894/21-08-2017), 834/20010/2019 (Β΄403/13-02-2019) και 853/2023 (Β΄118/17-01-2023) όμοιες.
  8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Λοκρών δύναται σύμφωνα με τα ανωτέρω να προσλάβει τέσσερις (4) ειδικούς συμβούλους ή ειδικούς συνεργάτες ή επιστημονικούς συνεργάτες.
  9. Το γεγονός ότι στο ΦΕΚ 2045/τ.Γ΄/10-08-2023 δημοσιεύτηκε η λύση ειδικής σύμβασης εργασίας Ειδικής Συνεργάτιδας που είχε προσληφθεί με την αριθ. 834/13866/05-11-2019.
  10. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου από Ειδικό Συνεργάτη για θέματα προγραμματισμού εργασιών και υποστήριξης δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας του Γραφείου του και διεκπεραίωσης κάθε άλλης εργασίας που θα του ανατίθεται και θα εμπίπτει σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι

      Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ο οποίος θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου σε θέματα διεκπεραίωσης της εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφίας, σύνταξης επιστολών και εγγράφων, προγραμματισμού εργασιών, υποστήριξης δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας του Γραφείου Δημάρχου και θα διεκπεραιώνει κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο σε θέματα αρμοδιότητάς του, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες (γραπτά ή προφορικά) μέσα στον κύκλο των γνώσεών του ή της επαγγελματικής του ενασχόλησης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 31/08/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 04/09/2023.

 

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση(.pdf)