ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (Επιτροπής Κ.Α.Π.Η. (5μελής))

Για την ανάδειξη Εκλογή της Άμισθης Επιτροπής Κ.Α.Π.Η. Αταλάντης

Στην Αταλάντη σήμερα.30-7-2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:00 π.μ. στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Αταλάντης οδός 25ης Μαρτίου αριθμός   6, συνήλθαν τα μέλη της Ειδικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη Εκλογή της Άμισθης Επιτροπής Κ.Α.Π.Η. Αταλάντης, σύμφωνα με το κανονισμό λειτουργίας της  που εκλέχτηκε με την 5/13/2022 ΑΔΑ: Ψ9ΣΖΟΚΗΞ-ΑΡΤ, απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  και αποτελείται από τους :

1. Ιωάννης Ανεστόπουλος (Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης)

2.Βασίλειος Λιάρτης (Υπάλληλος Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Δήμου Λοκρών)

3. …………………………….. (Μέλος ΚΑΠΗ Αταλάντης).

Η εφορευτική επιτροπή παρέλαβε τις αιτήσεις υποψηφιότητας που είχαν υποβληθεί και αφού τις έλεγξε, για να διαπιστώσει το δικαίωμα της εκλογιμότητας , προχώρησε στην ανακήρυξη των υποψηφίων .

Αμέσως μετά, η εφορευτική επιτροπή παρέλαβε από τη Διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ. τα αντίγραφα μητρώου με τα μέλη που έχουν, σύμφωνα με το καταστατικό, το δικαίωμα να ψηφίσουν καθώς και το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, φακέλους κλπ.), έλεγξε την  κάλπη και αφού βεβαιώθηκε ότι ήταν άδεια την σφράγισε και κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας, αφού προηγουμένως κάλεσε τους αντιπροσώπους, που είχαν οριστεί από τους  μετέχοντες  στις αρχαιρεσίες υποψηφίους, να προσέλθουν και να παρακολουθήσουν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Επισυνάπτεται το Πρακτικο σε μορφή .docx