Στην Αταλάντη και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λοκρών, σήμερα 30 Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, συνεδρίασε δια περιφοράς το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Παναγιώτου Χρ. Αγγελή», ύστερα από την αριθμ. 9/27-03-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος, και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων μελών ( 5 ) σε σύνολο ( 6 ), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.    Αθανάσιος  Ζεκεντές  του Λάμπρου

Πρόεδρος

2.    Βασιλική  Μοδιάτη του Χαριλάου

Γραμματέας

3.    Ουρανία  Αγγελή του Εμμανουήλ

Μέλος

4.    Γεώργιος  Σουλτανόπουλος

Μέλος

5.    Αθανασία Κακλαμάνου 

Μέλος

1.       Παναγιώτης  Σαμαρτζής του Γεωργίου

        Ταμίας

 

 

κηρύχθηκε από τον κ. Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δια περιφοράς, σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα και με την 18318/13.03.2020 διευκρινιστική του υπ΄ αριθ. 55 ΦΕΚ της 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

 

Πέρα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , έτσι όπως καταρτίστηκε από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, προέκυψε ένα ακόμη θέμα το οποίο θεωρήθηκε κατά την κρίση του προέδρου κατεπείγον και προτάθηκε να συζητηθεί ως θέμα προ ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του. Αφορά την «Έκφραση συλλυπητηρίων για την απώλεια του Παναγιώτη Γ. Σαμαρτζή, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος ‘’Παναγιώτου Χρ. Αγγελή’’»

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου, την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 και το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΘΕΜΑ 4ο : «Έκφραση συλλυπητηρίων για την απώλεια του Παναγιώτη Γ. Σαμαρτζή, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος ‘’Παναγιώτου Χρ. Αγγελή’’»

 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Παναγιώτου Χρ. Αγγελή» με θλίψη πληροφορηθήκαμε το θάνατο του Παναγιώτη Γ. Σαμαρτζή ο οποίος υπήρξε επί  σειρά ετών ενεργό και αξιόλογο μέλος του Συμβουλίου με την  ιδιότητα του Ταμία. Η απουσία του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του υπήρξε αφοσιωμένος και εργατικός στην εκπλήρωση του σκοπού του ιδρύματος.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος.

Ως ένδειξη ελάχιστης τιμής ορίζεται ο Πρόεδρος  του Ιδρύματος, Δήμαρχος Λοκρών,  κ. Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές, να εκπροσωπήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος στην  εξόδιο ακολουθία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση αυτή και αποφασίζει παμψηφεί περί αυτού.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2/4/2023

 

Αφού δεν υπάρχουν  άλλα  θέματα  για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως:

  1. Αθανάσιος Ζεκεντές του Λάμπρου, Πρόεδρος
  2. Βασιλική Μοδιάτη του Χαριλάου, Γραμματέας
  3. Ουρανία Αγγελή του Εμμανουήλ, Μέλος
  4. Γεώργιος Σουλτανόπουλος, Μέλος
  5. Αθανασία Κακλαμάνου του Ευσταθίου, Μέλος

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ