ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΝΟΜΟΣ: ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ: ΛΟΚΡΩΝ                                                                                          Αταλάντη       15/5/2023

                                                                                                                                     Αριθμ. Πρωτ    10842

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λοκρών σε πάροχο υπηρεσιών επαναφόρτισης Η/Ο και ηλεκτροκίνησης  και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να λάβουν μέρος.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 31/5/2023 ημέρα Τετάρτη σε τρία στάδια ήτοι:

Στάδιο 1ο: Υποβολή φακέλων δικαιολογητικών από 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.

Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την Επιτροπή Δημοπρασιών και  ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων μέχρι 13:00.

Στάδιο 3ο: Ώρα έναρξης διαδικασίας φανερού προφορικού και πλειοδοτικού διαγωνισμού η 13:00 π.μ.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης ενδιαφερομένων θα επαναληφθεί στις 8/6/2023 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους.

Πρώτη προσφορά (τιμή εκκίνησης) ορίζεται το ποσό του ενός ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (1,00€/τμ) μηνιαίως, ήτοι (1,00€ Χ 538,65 τμ = 538,65€) πεντακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (538,65€) το μήνα.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται δεκαπενταετής (15) από την υπογραφή της σύμβασης και εφεξής

Μαζί με την συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού εννέα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (9.695,70€)

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τον τρόπο διενέργειας της δημοπρασίας καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προσόδων του Δήμου Λοκρών.

Αρμόδιος Β. Ανέστη Διεύθυνση Πλατεία Δημαρχείου  Τηλέφωνο 2233350318-2233350317

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος Ζεκεντές

 

Επισυνάπτεται η Διακήρυξη (.pdf) και το Παράρτημα 1 (.docx)