ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ


ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Ταχ.: Δ/νση:Πλατεία Δημαρχείου 1                                                       ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΕΥΔΠΕΚΑ
                                                                                                                                     ΣΑ:2751, 2022ΣΕ27510008
                                                                                                                                     ΟΠΣ: 5129666
Τ.Κ.: 35200, Αταλάντη
Πληρ.: Αθ. Τσαρούχας
Τηλ.: 22330-81003
Fax.: 22330-22606
Email: tydatal@otenet.gr                                                                          ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.890.000,00

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


1. Ο Δήμος Λοκρών, έχοντας υπόψη την προέγκριση δημοπράτησης από την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ Α.Π. 298/13-01-2023, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» (CPV: 45240000-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα) & 45252120-5 (Κατασκευαστικές
εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας υδάτων)) προϋπολογισμού 6.890.000,00 ΕΥΡΩ και αφορά
• την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της Μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας, την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας νερού, δυναμικότητας 120 m3/h,
• την κατασκευή αγωγών μεταφοράς νερού συνολικού μήκους 23,830 μ και τριών δεξαμενών αποθήκευσης νερού 2 Χ 1,000m3 και 1 X 1,000m3 ,
• Την ενεργειακή αναβάθμιση 33 αντλιοστασίων του Δήμου Λοκρών την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης, την δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών

2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/3/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. και το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά. Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με το παράρτημα της διακήρυξης.

3. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27/3/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες Υδραυλικών Έργων, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Έργων Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων και που είναι εγκατεστημένα :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).


5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.

1. Περίληψη Διακήρυξης (.pdf)
2. Διακήρυξη (.pdf)
3. Συγγραφή Υπιοχρεώσεων
4. Τεχνική Περιγραφή (.pdf)

5. Κανονισμός Μελετών Έργου
6. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές
Έργων Πολιτικού Μηχανικού
7. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές
Μηχανολογικών Έργασιών
8. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών
9. Άρθρα Προδιαγραφών

10. Ανάλυση Τιμών
11. Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς
12. Πίνακας Αντιστοίχισης
13. Προϋπολογισμός
14. Τεχνικές Προδιαγραφές
15. Τιμολόγιο (ορθή επανάληψη)
16. ΕΕΕΣ (pdf)
17. ΕΕΕΣ (.xml)