ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                          Αταλάντη: 17-11-2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 24587

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
Δ.Ε. ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
Εκτιμώμενης συνολικής αξίας
1.989.860,00 €
(μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
CPV: 45240000-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα)
                                          45252120-5 (Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας υδάτων)

 

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτων Φορέας: Δήμος Λοκρών/ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση:: Πλατεία Δημαρχείου 1 

Ταχυδρομικός Κώδικας.: 35200 Αταλάντη

Τηλέφωνο.: 2233081003

Διεύθυνση διαδικτύου (URL): www.dimos-lokron.gov.gr

E-mail: tydatal@otenet.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης: www.promitheus.gov.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα: https://dimos-lokron.gov.gr/ .

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 04/12/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/12/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ

 

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό με ΑΑ Συστήματος 204642.

 1. Άρθρα Προδιαγραφών ΕΤΕΠ Έργου(.pdf)
 2. Διακήρυξη(.pdf)
 3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης(.pdf)
 4. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης(.xml)
 5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων(.pdf)
 6. Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς(.docx)
 7. Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς(.pdf)
 8. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς(.pdf)
 9. Περίληψη(.pdf)
 10. Πίνακας Αντιστοίχισης με ΕΤΕΠ Έργου(.pdf) 
 11. Προτεινόμενο Δίκτυο Ύδρευσης(.pdf)
 12. Προϋπολογισμός(.pdf)
 13. Τεχνικές Προδιαγραφές Αυτοματισμών(.pdf)
 14. Τιμολόγιο(.pdf)
 15. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Πολιτικού Μηχανικού(.pdf)