ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                          Αταλάντη: 27-07-2023
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 17102
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Προκηρύσσει


Ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ (Υποέργο 2)»
(CPV : 45252000 Κατασκευαστικές εργασίες σταθμών επεξεργασίας λυμάτων,
42996000 Μηχανήματα επεξεργασίας λυμάτων)


Εκτιμώμενης αξίας προϋπολογισμού (του εν λόγω Υποέργου 2) 2.758.709,68 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), επιλέξιμης δαπάνης, πλέον του ποσού 80.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), μη επιλέξιμης δαπάνης που αφορά επισκευές και στεγανοποιήσεις υφιστάμενων δεξαμενών.

 

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτων Φορέας: Δήμος Λοκρών

Διεύθυνση:: Πλατεία Δημαρχείου Λοκρών

Ταχυδρομικός Κώδικας.: 35200

Τηλέφωνο.: 2233023707

Διεύθυνση διαδικτύου (URL): www.dimos-lokron.gov.gr

E-mail: sak.poleo@gmail.com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης: www.promitheus.gov.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα: https://dimos-lokron.gov.gr/ .
Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (τηλ. 2233081003) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5/9/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 7/9/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ

 

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό με ΑΑ Συστήματος 202406.

1. Πίνακας συμμόρφωσης (.pdf)

2. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων(.pdf)

3. Έντυπο οικονομικής προσφοράς(.pdf)

4. Προϋπολογισμός  δημοπρασίας (.pdf)

5. Τιμολόγιο δημοπράτησης (.pdf)

6. Κανονισμός μελετών έργου (.pdf)

7. Τεχνικές προδιαγραφές έργων Πολιτικού Μηχανικού (.pdf)

8. Τεχνικές προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών (.pdf)

9. Τεχνικές προδιαγραφές Μηχανολογικών Εργασιών (.pdf)

10. Τεχνικές περιγραφή (.pdf)

11. Σχέδιο 1 (.pdf)

12. Σχέδιο 2 (.pdf)

13. Διακήρυξη (.pdf)

14. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (.pdf)

15. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (.xml)

16. Έντυπο οικονομικής προσφοράς (.pdf)

17. Περίληψη (.pdf)