ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                    Αταλάντη: 25-01-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 1600

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4872/2021

 

Ο Δήμος Λοκρών , προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό   διαγωνισμό  για  την ανάθεση   του έργου :  «Επέκταση και αναβάθμιση δικτύων υποδομής για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων του Δήμου Λοκρών  »

 

Εκτιμώμενης αξίας 1.350.000,00 Ευρώ ( μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Λοκρών

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Πλατεία ∆ηµαρχείου 1

Ταχ. Κωδ.: 35200

Αρµόδιος υπάλληλος: Τσαρούχας Αθανάσιος

Τηλ.: 2233022374 & 223351305

Fax: 2233022606

E-mail: tydlokron@gmail.com  

Ιστοσελίδα: www.dimos-lokron.gov.gr

 

Προσφέρεται ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού στην επίσημη  ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρων : http://www.dimos-lokron.gov.gr  και στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» http://www.promitheus.gov.gr , με αριθμό (ΕΣΗΔΗΣ : 205631).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12-02-2024, ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 14:00 ‘ μ.μ

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 16-02-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ

 

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό με ΑΑ Συστήματος 205631.

 1. Τεχνική έκθεση(.pdf)
 2. Προϋπολογισμός(.pdf)
 3. Περιγραφικό Τιμολόγιο(.pdf)
 4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων(.pdf)
 5. Σχέδιο Ασφάλειας &Υγείας(.pdf)
 6. Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας(.pdf)
 7. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων(.pdf)
 8. Διακήρυξη(.pdf)
 9. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης(.pdf)
 10. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης(.xml)
 11. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς(.pdf)
 12. Περίληψη(.pdf)