ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                          Αταλάντη: 01-06-2023
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 12236
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

                                                                                                                                                                 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

 

Ο Δήμος Λοκρών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδού Λάρυμνας - Μαλεσίνας του Δήμου Λοκρών».

Εκτιμώμενης αξίας 1.000.000,00 Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ),

 

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λοκρών
Οδός: Πλατεία Δημαρχείου 1
Ταχ. Κωδ.: 35200
Αρμόδιοι υπάλληλοι: Τσαρούχας Αθανάσιος  & Γεωργίτσης Ηλίας
Τηλ.: 2233022374, 223351305, 2233081003 & 2233350300
E-mail: tydatal@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.dimos-lokron.gov.gr


Προσφέρεται ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών : http://www.dimos-lokron.gov.gr και
στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» http://www.promitheus.gov.gr, με αριθμό (ΕΣΗΔΗΣ :200774).

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/6/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/6/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

 

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό με ΑΑ Συστήματος 200774.

1. Τεχνική Έκθεση (.pdf)
2. Τεχνικές προδιαγραφές(.pdf)
3. Τιμολόγιο μελέτης(.pdf)
4. Μελέτη (.pdf)
5. Προϋπολογισμός (.pdf)
6. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων(.pdf)

7. Διακήρυξη(.pdf)
8. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης(.pdf)
9. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης(.xml)

10. Έντυπο οικονομικής προσφοράς(.pdf)
11. Περίληψη(.pdf)