ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  ΤΙΤΛΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                         (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 3916/17-02-2021


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ


προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρα 86 και 95 παρ 2β του Ν.4412/ 2016, για την ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια κάδων απορριμμάτων».
Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια 212 πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1100 lt με καπάκι απλό και ποδομοχλό σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές και στο τιμολόγιο, 30 πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1100 lt με καπάκι με θυρίδες και ποδομοχλό σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές και στο τιμολόγιο και 200 πλαστικών κάδων απορριμμάτων 120 lt σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές και στο τιμολόγιο, κατάλληλων για τη δυνατότητα ανύψωσης και ανατροπής τους από τους συνήθεις μηχανισμούς των απορριμματοφόρων αυτοκινήτων, 10 μεταλλικούς επιδαπέδιους διάτρητους κάδους απορριμμάτων με καπάκι χωρητικότητας 78 lit περίπου
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές και στο τιμολόγιο, 10 μεταλλικούς επιδαπέδιους οκταγώνιους κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας 70 lit σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές και στο τιμολόγιο & 10 μεταλλικούς επιστύλιους διπλούς κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας 2x38 lit σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές και στο τιμολόγιο.


Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 56.438,00 €, συν ΦΠΑ 24% 13.545,12 €. Συνολική πίστωση 69.983,12 €.
Για την πληρωμή των ανωτέρω ειδών έχει διατεθεί πίστωση ποσού 70.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 20-7135.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 όπου έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση.

Eπισυνάπτονται όλα τα έγγραφα που αφορούν στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό

1. Περίληψη
2. Περίληψη (Ορθή επανάληψη)
3. Διακήρυξη
4. Μελέτη

5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
6. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.pdf)
7. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.doc)