ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αταλάντη 27-04-2021
ΝΟΜΟΣ ΦΟΙΩΤΙΔΑΣ                                                                        Αρ. πρωτ.: 11126
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΛΟΚΡΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)


CPV: 44212321-5 (Στέγαστρα λεωφορείων)


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.999,96€ (ME ΦΠΑ 24%)


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο Δήμαρχος του Δήμου Λοκρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ» προϋπολογισμού 49.999,96ευρώ, μαζί με ΦΠΑ 24%.


Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: Δήμος Λοκρών, Πλατεία Δημαρχείου 1, Τ.Κ.: 35200, Αταλάντη, Τηλ.: 2233081003/2233022374, fax: 2233022606, E-mail: tydatal@otenet.gr, Ιστοσελίδα: www.dimoslokron. gov.gr, Πληροφορίες: Τάτσιου Παρασκευή. Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης θα υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου, ενώ το τεύχος της διακήρυξης δεν θα διανέμεται από την Υπηρεσία.


Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση δεκαπέντε (15) στεγάστρων στάσεων αστικής συγκοινωνίας στο Δήμο Λοκρών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αριθ. 12/2021 μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.


Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών της προμήθειας.
Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.

Eπισυνάπτονται όλα τα έγγραφα που αφορούν στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό

1. Περίληψη
2. Διακήρυξη
3. Μελέτη
3. Τυποποιημένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (.pdf)
3. Τυποποιημένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (.doc)
6. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (.pdf)
7. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (.doc)