Αταλάντη, 07 Ιανουαρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Προσκαλούνται οι δυνάμενοι να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικοί φορείς, σε σχετική διαβούλευση στις 10 Ιανουαρίου 2022 ,ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου 1 ), προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να προβεί σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ BIOΛOΓΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ TΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ»  με ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ 186060.

 

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Τσαρούχας Αθανάσιος 

 

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό με ΑΑ συστήματος 186060