ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                 Αταλάντη: 27-04-2023
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 9613
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4872/2021


Ο Δήμος Λοκρών, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Ολοκληρωμένη αισθητική & λειτουργική αναβάθμιση πολιτιστικού αποθέματος διατηρητέων
σχολικών κτιρίων (Ο.Τ. 6) Μαρτίνου Δήμου Λοκρών»


Εκτιμώμενης αξίας 2.000.000,00 Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ),


Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λοκρών
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημαρχείου 1
Ταχ. Κωδ.: 35200
Αρμόδιος υπάλληλος: Τσαρούχας Αθανάσιος
Τηλ.: 2233022374 & 223351305
Fax: 2233022606
E-mail: tydlokron@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.dimos-lokron.gov.gr


Προσφέρεται ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών : http://www.dimos-lokron.gov.gr και
στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» http://www.promitheus.gov.gr, με αριθμό (ΕΣΗΔΗΣ :199555).


Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12-05- 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30’ μ.μ


Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19-05- 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30’ μ.μ

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό με ΑΑ Συστήματος 199555.

1. Περίληψη Διακήρυξης (.pdf)
2. Διακήρυξη (.pdf)
3. Προϋπολογισμός
4. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (.pdf)
5. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (.xml)
6. Τεχνική Περιγραφή
7. Τεχνικές Προδιαγραφές
8. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
9. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
10. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
11. Περιγραφικό Τιμολόγιο
12. Τεχνικές Προδιαγραφές